ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์

พระเมธีวชิโรดม

ดร.ประพนธ์ สุริวงศ์

คุณรัตนาวดี เกียรติซิมกุล

คุณกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์

ดร.สุริยะ เลิศวัฒนะพงษ์ชัย

ดร.อติชาต พฤติกัลป์