ผศ.มณีรัตน์ รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
สังกัด : สาขาวิชาการตลาด
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 611
Email : maneerat@hu.ac.th

อ.ฟาริดา เมืองไมตรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์/
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 328
Email : farida@hu.ac.th  /  farida_sasha@hotmail.com

ผศ.ดวงฤดี อุทัยหอม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำการจัดการตลาด
สังกัด : สาขาวิชาการตลาด
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 611 612
Email : Jaokun52@hotmail.com

ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก
ตำแหน่ง : คณบดี
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 618
Email : khanungnit@hu.ac.th.

ผศ.เธียรชัย พันธ์คง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
สังกัด : สาขาวิชาการตลาด
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 372
Email : thienchai@hu.ac.th

อ.กรกมล ซุ้นสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขา หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร : 074-200322
Email : kornkamol@hu.ac.th

อ.วารุณี ธรรมเจริญศักดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
สังกัด : คณธบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 624-625
Email : varunee@hu.ac.th

อ.ธนพงศ์ วุ่นแสง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 629
Email : thanapong@hu.ac.th

อ.พิฑูรย์ ทองฉิม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมบริการ
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 396
Email : pitoon@hu.ac.th

อ.จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0-7420-0300 ต่อ 175
Email : jakkrit@hu.ac.th

รศ.ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 074-200-300 ต่อ 671
Email : ckan.wu@gmail.com

รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 358
Email : Jarut_a@hu.ac.th

ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 132
Email : pprapas@hu.ac.th

นายทยุตกรณ์ บุญวิสูตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนิเทศศาสตร์
เบอร์โทร : 210
Email : thayutkorn@hu.ac.th

นายณฐนนท์ นนทิสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการฝึกอบรม
Email : natanon@hu.ac.th
เบอร์โทร: 074-200-300 ต่อ 392