ผศ.มณีรัตน์ รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
Email : maneerat@hu.ac.th
โทร : 074-200394

ดร.ฟาริดา ซาชา
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขา
วิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ
Email : farida@hu.ac.th

ผศ.ดวงฤดี อุทัยหอม
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขา
วิชาการตลาด
Email : Jaokun52@hotmail.com

ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขา
วิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ
Email : khanungnit@hu.ac.th.

ผศ.เธียรชัย พันธ์คง
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
และการออกแบบ
Email : thienchai@hu.ac.th

อ.กรกมล ซุ้นสุวรรณ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
Email : kornkamol@hu.ac.th

ผศ. วารุณี ธรรมเจริญศักดิ์
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขา
วิชาการบัญชี
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
Email : varunee@hu.ac.th

อ.ธนพงศ์ วุ่นแสง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
Email : thanapong@hu.ac.th

อ.พิฑูรย์ ทองฉิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
นักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Email : pitoon@hu.ac.th

อ.จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Email : jakkrit@hu.ac.th

รศ.ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย
Email : ckan.wu@gmail.com

รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต – การบริหารการศึกษา
Email : Jarut_a@hu.ac.th

ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต – หลักสูตรและการสอน
Email : pprapas@hu.ac.th

นายทยุตกรณ์ บุญวิสูตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนิเทศศาสตร์
Email : thayutkorn@hu.ac.th

นายณฐนนท์ นนทิสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการฝึกอบรม
Email : natanon@hu.ac.th