หมวดที่ 3 การเพิ่มคุณภาพ/การลดต้นทุนและการสร้างกำไรทางธุรกิจ