อาจารย์อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
Email : ubonrat@hu.ac.th
โทร : 074-200394


อาจารย์ธนากร พฤกษ์รัตนนภา
รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
Email : thanakorn_pr@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 200


นางสาวธัญญา พงศ์พิทักษ์
ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ
Email : thanya@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 393


รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์

ผู้จัดการศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
Email : praman@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 503


ดร.กิตติ์รวี เลขะกุล
รองผู้จัดการศูนย์ประเมินผลกระทบและสิ่งแวดล้อง (EIA)
Email : Kitravee@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 394


อาจารย์พัชรินทร์  เสริมการดี
นักวิชาการผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Email : patcharins@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 394

นางสาววิจิตรา หนุนหะหยาด
รักษาการหัวหน้างานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
Email : wichitra-n@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 392

อาจารย์หทัยขวัญ  จันทอง
อาจารย์ฝ่ายบริหารงานหลักสูตรฝึกอบรม
Email : hataikwan@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 393

นายณฐนน นนทิสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการฝึกอบรม
Email : natanon@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 393

นางสาวกมลพร แซ่จิ๋ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการฝึกอบรม
Email : kamonporn@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 393

นายธนวัฒน์  ชินสำราญวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการฝึกอบรม
Email : Tanawat_chin@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 393


นางสาวอามิตตา หอมหวาน
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาผู้ประกอบการ
amitta@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 200


นางสาวกัญญาภัทร พิภัทรบุญทิวา
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาผู้ประกอบการ
Kanyaphat_p@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 200