บุคลากรสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (IIPOD)


ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
ที่ปรึกษาสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร


อาจารย์อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
Email : ubonrat@hu.ac.th
โทร : 074-200394


อาจารย์ธนากร พฤกษ์รัตนนภา
รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
Email : thanakorn_pr@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 200

ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ

นางสาวธัญญา พงศ์พิทักษ์
ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม
และบริการวิชาการ
Email : thanya@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 393

นางสาววิจิตรา หนุนหะหยาด
หัวหน้างานฝึกอบรม
และบริการวิชาการ
Email : wichitra-n@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 392

อาจารย์หทัยขวัญ  จันทอง
อาจารย์ประจำ
งานหลักสูตรฝึกอบรม
Email : hataikwan@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 393

นางสาวกมลพร แซ่จิ๋ว
เจ้าหน้าที่บริหารฐานข้อมูล
และบริหารงานทั่วไป
Email : kamonporn@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 393

นายณฐนนท นนทิสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการฝึกอบรม
Email : natanon@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 393

นายธนวัฒน์  ชินสำราญวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการและประชาสัมพันธ์
Email : tanawat_c@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 393

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

อาจารย์ธนากร พฤกษ์รัตนนภา
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
Email : thanakorn_pr@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 200


นางสาวพริมปมน ชูเลขา
เจ้าหน้าที่งานบ่มเพาะ
และพัฒนาผู้ประกอบการ
Email : primpamon@hu.ac.th.
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 200

น.ส. กรกนก พั้วลี
เจ้าหน้าที่งานบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ
kornkanok.pu@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 200

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์
ที่ปรึกษาศูนย์ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
Email : praman@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 503

อาจารย์พัชรินทร์  เสริมการดี
ผู้จัดการศูนย์ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
Email : patcharins@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 394


อาจารย์คมกริช จันทร์ชุม

นักวิชาการศูนย์ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
E-mail : komgrit@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 394