บุคลากรสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (IIPOD)


ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
ที่ปรึกษาสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร


ผศ.มณีรัตน์ รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
Email : maneerat@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 394


อาจารย์ธนากร พฤกษ์รัตนนภา
รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
Email : thanakorn_pr@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 200

ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ

นางสาวธัญญา พงศ์พิทักษ์
ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม
และบริการวิชาการ
Email : thanya@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 392


นางสาวกาญจนา บิลละเต่ะ

เจ้าหน้าที่งานบริหารโครงการ
และการตลาด

โทร : 0-7420-0300 ต่อ 393

นางสาวกมลพร แซ่จิ๋ว
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
และฐานข้อมูล

Email : kamonporn@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 393

นายณฐนนท นนทิสิทธิ์
เจ้าหน้าที่งานบริหารโครงการ
และการตลาด

Email : natanon@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 393

นายธนวัฒน์  ชินสำราญวงศ์
เจ้าหน้าที่งานบริหารโครงการ
และการตลาด

Email : tanawat_c@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 393

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

อาจารย์ธนากร พฤกษ์รัตนนภา
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
Email : thanakorn_pr@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 200

อ. อิสระพงศ์ จันทร์ทอง
รองผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 200

น.ส. กรกนก พั้วลี
เจ้าหน้าที่งานบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ
kornkanok.pu@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 200


นางสาวพริมปมน ชูเลขา
เจ้าหน้าที่งานบ่มเพาะ
และพัฒนาผู้ประกอบการ
Email : primpamon@hu.ac.th.
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 200

ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์
ที่ปรึกษา
ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Email : praman@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 503


อาจารย์คมกริช จันทร์ชุม

ผู้จัดการศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
E-mail : komgrit@hu.ac.th
โทร : 0-7420-0300 ต่อ 393