วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรอันดับ1ของภาคใต้

พันธกิจ

ดำเนินการด้านการบริการวิชาการ ฝึกอบรม ที่ปรึกษาธุรกิจ และบ่มเพาะวิสาหกิจด้วยการส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร

ประวัติ

ด้วยความมุ่งมั่นและมีเจตจำนงอันแน่วแน่ของท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เจ้าของและผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ซึ่งมีประ สบการณ์ด้านการศึกษามากกว่า 40 ปีในอันที่จะให้มีสถานศึกษาในระดับสูงเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน นักศึกษา จึงได้ดำเนินการขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2539 โดยได้เชิญบุคคลสำคัญและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นกรรมการสภา จนกระทั่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยได้ จุดกำเนิดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในจังหวัดสงขลา และต่อมาได้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2546

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีรูปแบบการบริการจัดการที่ทันสมัยเพื่อสอดรับกับภารกิจหลักที่สำคัญ 4 ด้านคือ การผลิตบัณฑิต การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการและการวิจัย ทั้งนี้เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติด้วยภารกิจด้านการบริการวิชาการ ในปี2547 มหาวิทยาลัยจึงได้ริเริ่มให้มีการจัดตั้ง “สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ” ขึ้น เพื่อตอบสองภารกิจดังกล่าว ต่อมาในปี 2554 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ”

และในปัจจุบันปี 2562 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่ ตั้งชื่อหน่วยงานใหม่เป็น “สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร” หรือ“ไอ-พอต” ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนงาน ได้แก่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ โดยมีภารกิจรับผิดชอบในด้านการบริการงานวิชาการและฝึกอบรมอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบมีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันฝึกอบรมชั้นนำของภาคใต้ด้วยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ทันสมัยสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งกับวิทยากรที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริการ

ค่านิยมร่วมของสถาบัน TOUCH
T : Team ทำงานเป็นทีม เน้นการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสำเร็จ
O : OwnerShip มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ รักงานที่ทำ}
U : Understanding เข้าใจ เข้าถึงผู้รับบริการอย่างแท้จริง}
C : Changing and Development กล้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์
H : Happy Work Service มีความสุขทุกครั้งที่ได้ให้บริการ

รูปแบบการบริหารวิชาการ

กาอบรมภายในองค์กร (In-house Training)

จัดหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงานภายนอกโดยมีทั้งหลังสูตรระยะสั้นและระยะยาวในรูปแบบที่เจาะลึก เพื่อการพัฒนา หรือแก้ปัญหาเฉพาะด้านสำหรับองค์กรนั้นๆ อย่างแท้จริง

การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training)

จัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป โดยเป็นหลักสูตรที่กำลังได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมของสังคม ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรที่มีความหลากหลายจากวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว

บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการพัฒนาองค์กร

บริการให้คำปรึกษาในรูปแบบต่างๆ ให้กับองค์กรต่างๆ โดยมีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการให้คำปรึกษา

การบ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาผู้ประกอบการ

ให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจแก่ศิษย์เก่าและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ ผ่านการให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการ พัฒนาฝึกอบรมความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมให้ผู้ประกอบการใหม่