ปรัชญา

“Human Resources Development for utility with communities”
มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพทางด้านวิชาชีพ ที่มีคุณค่าต่อชุมชนและสังคม

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรชั้นนำของภาคใต้ ที่เสริมสร้างศักยภาพของทุนมนุษย์”

พันธกิจ

“เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ประวัติ

ด้วยความมุ่งมั่นและมีเจตจำนงอันแน่วแน่ของท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เจ้าของและผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ซึ่งมีประ สบการณ์ด้านการศึกษามากกว่า 40 ปีในอันที่จะให้มีสถานศึกษาในระดับสูงเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน นักศึกษา จึงได้ดำเนินการขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2539 โดยได้เชิญบุคคลสำคัญและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นกรรมการสภา จนกระทั่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยได้ จุดกำเนิดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในจังหวัดสงขลา และต่อมาได้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2546

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีรูปแบบการบริการจัดการที่ทันสมัยเพื่อสอดรับกับภารกิจหลักที่สำคัญ 4 ด้านคือ การผลิตบัณฑิต การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการและการวิจัย ทั้งนี้เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติด้วยภารกิจด้านการบริการวิชาการ ในปี2547 มหาวิทยาลัยจึงได้ริเริ่มให้มีการจัดตั้ง “สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ” ขึ้น เพื่อตอบสองภารกิจดังกล่าว ต่อมาในปี 2554 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ”

และในปัจจุบันปี 2562 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่ ตั้งชื่อหน่วยงานใหม่เป็น “สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร” หรือ“ไอ-พอต” ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนงาน ได้แก่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ โดยมีภารกิจรับผิดชอบในด้านการบริการงานวิชาการและฝึกอบรมอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบมีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันฝึกอบรมชั้นนำของภาคใต้ด้วยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ทันสมัยสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งกับวิทยากรที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริการ

ค่านิยมร่วมของสถาบัน TOUCH
T : Team ทำงานเป็นทีม เน้นการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสำเร็จ
O : OwnerShip มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ รักงานที่ทำ}
U : Understanding เข้าใจ เข้าถึงผู้รับบริการอย่างแท้จริง}
C : Changing and Development กล้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์
H : Happy Work Service มีความสุขทุกครั้งที่ได้ให้บริการ

รูปแบบการบริการวิชาการ

การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร (In-house Training)
จัดหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงานภายนอกโดยมีทั้งหลักสุตรระยะสั้นและระยะยาวในรูปแบบที่เจาะลึก เพื่อการพัฒนาหรือแก้ปัญหาเฉพาะด้านสำหรับองค์กรนั้น ๆ อย่างแท้จริง

การจัดอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training)
จัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป โดยเป็นหลักสูตรที่กำลังได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมของสังคม ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรที่มีความหลากหลายจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและพัฒนาองค์กร
บริการให้คำปรึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับองค์กร โดยมีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการนวัตกรรม การจัการกลยุทธ์ การพัฒนาผู้นำและทีมงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การบ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาผู้ประกอบการ
ให้บริการบ่มเพาะวิสาหกิจแก่ผู้ประกอบการใหม่ให้มีศักยภาพ ผ่านการให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการ พัฒนาฝึกอบรมความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการใหม่

บริการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Center by HU BUU)
ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม IEE/EIA/EHIA และบริการวิชาการด้านงานวิจัยสิ่งแวดล้อมประเมินความพึงพอใจ และงานที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีทีมงานมืออาชีพ จากศูนย์ EIA มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่