ลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชน

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ทีมงาน #โครงการU2T นำทีมโดยหัวหน้าโครงการ อาจารย์พรทิพย์ เสี้ยมหาญ และคณาจารย์จาก #คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชน ณ ชุมชนตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล #U2T_HU

จัดกิจกรรมเศรษฐกิจ BCG เพื่อประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการ ร่วมกับผู้นำชุมชน นักศึกษา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ตำบลนิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 นำโดยท่านอาจารย์ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ และที่ปรึกษาสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร #มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำทีมผู้บริหาร และที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ U2T ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมเศรษฐกิจ BCG เพื่อประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการ ร่วมกับผู้นำชุมชน นักศึกษา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ตำบลนิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล การดำเนินงานโครงการดังกล่าว...

ลงพื้นที่ ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จ.สตูล เพื่อพบปะชาวบ้าน และทำความเข้าใจร่วมกัน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (u2t)

วันที่1สิงหาคม2565 อาจารย์ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ เดินทาง ลงพื้นที่ ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จ.สตูล เพื่อพบปะชาวบ้าน และทำความเข้าใจร่วมกัน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (u2t) พร้อมคณะอาจารย์ คณะทำงาน ในพื้นที่ดังกล่าว...