ข่าวสารและเรื่องน่ารู้

ผลงานเด่นของเรา

โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนาเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนาเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา                   ขอบเขตการดำเนินงานโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ : ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานการตรวจความถูกต้องของรายละเอียดเกี่ยวกับแปลงที่ดินที่ทำการสำรวจ การสำรวจเพื่อใช้ข้อมูลภาคสนาม โดยจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการจัดเก็บข้อมูลป้ายและการประกอบการค้า

งานสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของบริษัท ปตท.สผ. ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้

งานสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของบริษัท ปตท.สผ. ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ ข้อ 2 ขอบเขตของงาน ขอบเขตการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของบริษัท ปตท.สผ. ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1)จัดทำแผนการดำเนินงานการสำรวจความพึงพอใจต่อหน่วยงาน และประชาชนที่เข้าพบ    ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ตลอดระยะเวลาของงานบริการที่ปรึกษา พร้อมทั้งนำเสนอประเด็นที่เกิดขึ้นในงานภาคสนาม 2)เป็นผู้ประสานงานนัดหมายเพื่อเข้าพบกลุ่มเป้าหมายในการเข้าสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม 3)ลงพื้นที่เข้าพบกลุ่มเป้าหมาย และประสานติดต่อกลับมาที่ผู้ว่าจ้างเพื่อดำเนินการสัมภาษณ์ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์...

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนิงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2563

งานบริการวิชาการ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนิงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2563 ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ศึกษาและจัดทำผลการศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนิงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 2563 เป็นที่เรีบยร้อยแล้ว