หลักสูตรการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (Time Management)

บรรยากาศการอบรม
หลักสูตรการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (Time Management)
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรชัย พันธ์คง
จัดให้กับ บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ห้องอบรมบริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด