กิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่จากสถาบันเกษตร / สหกรณ์ /สกต. ในโครงการขับเคลื่อนงานสถาบันเกษตร/ สหกรณ์ /สกต. เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจ

ประมวลภาพกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่จากสถาบันเกษตร / สหกรณ์ /สกต. ในโครงการขับเคลื่อนงานสถาบันเกษตร/ สหกรณ์ /สกต. เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจ
วิทยากรโดย อาจารย์ธนากร พฤกษรัตนนภา ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งแก้ว และ ผศ.ดวงฤดี อุทัยหอม
วันที่ 21-22 กันยายน 2566 ณ ห้อง IDC อาคาร U-PLAZA มหาวิทยาลัยหาดใหญ่