]หลักสูตร “Microsoft Excel advanced Professional” วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

อบรมหลักสูตร “Microsoft Excel advanced Professional”
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ให้กับบุคลากร บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
วิทยากรโดย:
อาจารย์ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #มหาวิทยาลัยหาดใหญ่