ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น และ เข้ารับความรู้กับศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 อาจารย์ธนากร พฤกษ์รัตนนภา ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้นำผู้ประกอบการนักศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ ได้เข้าทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น และ เข้ารับความรู้กับศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขอขอบคุณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา