ศูนย์ EIA เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ต่อร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประช้าง-แหลมขาม พ.ศ.2566 – 2575

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนต่อร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประช้าง-แหลมขาม พ.ศ. 2566-2575 โดยทางเขตห้ามล่าฯได้เชิญ อาจารย์คมกริช จันทร์ชุม ตำแหน่งรักษาการผู้จัดการศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น การประชุม
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.30-12.00 น.