โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามด้านปรับปรุงแผนที่ภาษี ฯ เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (2566)

โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามด้านปรับปรุงแผนที่ภาษี ฯ เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (2566)