โครงการ “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ องค์กรโปร่งใส ไร้ทุจริต” ภายใต้หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายต่อต้านทุจริตในชุมชนและสังคม”

โครงการ “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ องค์กรโปร่งใส ไร้ทุจริต”
ภายใต้หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายต่อต้านทุจริตในชุมชนและสังคม”
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.15 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่