ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือและรูปแบบในการจัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการ แนะแนวการศึกษา และการนำผลงานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์
ดร.ปูชิตา ชูเชิดปานรังษี คณบดีคณะนิติศาสตร์
และนางสาววิจิตรา หนุนหะหยาด
หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เข้าพบ นายจรัญ จันทร์ทิพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง นายอาลี ดูดิง รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง นายอาซัน การี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเบตง นางสาววารี บุญศรีเลิศ รองปลัดเทศบาลเมืองเบตง นายนุชิต สังข์ใจ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม นางสาวจุฑารัตน์ หนองทา ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะทำงานเทศบาลเมืองเบตง ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือและรูปแบบในการจัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการ แนะแนวการศึกษา และการนำผลงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการเลี้ยงชันโรงมาครบวงจร เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่เทศบาลเมืองเบตง ณ เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (วันที่ 29 พฤษภาคม 2566)