Module 4 : การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (Financial Reporting Analysis)

ประมวลภาพกิจกรรมฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการใหม่” รุ่นที่ 1(Creativity in Business for Entrepreneur: CBE # 1)
Module 4 : การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (Financial Reporting Analysis)
ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค. 66 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องอบรม IDC ชั้น 2 อาคาร U-Plaza
วิทยากรโดย :
คุณสุภาวดี รัตนสังข์
นักตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนนต.03 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2