หลักสูตร “หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวปฏิบัติอย่างถูกต้อง” ให้กับผู้บริหารฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ

หลักสูตร “หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และแนวปฏิบัติอย่างถูกต้อง”
ให้กับผู้บริหารฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด จำนวน 46 ท่าน
ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องอบรม บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
.
วิทยากรโดย คุณรัตนาวดี เกียรติซิมกุล
ประสบการณ์
นักวางกลยุทธ์และการใช้เครื่องมือ HRM และ HRD มากกว่า 25 ปี
การจัดท าระบบ Anti-Corruption และ Risk Management
Data Protection Officer ขององค์กรมหาชน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรมหาชน