ลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชน

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ทีมงาน #โครงการU2T นำทีมโดยหัวหน้าโครงการ อาจารย์พรทิพย์ เสี้ยมหาญ และคณาจารย์จาก #คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชน ณ ชุมชนตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล