ลงพื้นที่ ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จ.สตูล เพื่อพบปะชาวบ้าน และทำความเข้าใจร่วมกัน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (u2t)

วันที่1สิงหาคม2565 อาจารย์ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ เดินทาง ลงพื้นที่ ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จ.สตูล เพื่อพบปะชาวบ้าน และทำความเข้าใจร่วมกัน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (u2t) พร้อมคณะอาจารย์ คณะทำงาน ในพื้นที่ดังกล่าว…