กิจกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็น และร่วมกิจกรรม วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) ประจำปี 2565

มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย (TWF) วันที่พุธ 2 มกราคม 2565 เวลา 13.30 (World Wetlands Day)

เนื้องด้วย มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย (Thale Noi Wetland Foundation : TWF) จัดกิจกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็น และร่วมกิจกรรม วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) ประจำปี 2565

ทางมูลนิธิฯได้ส่งหนังสือเชิญตัวแทนสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (IIPOD) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม

อาจารย์คมกริช จันทร์ชุม (อาจารย์ประจำงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน IIPOD เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย ท่าเรือต้นลำพู – ปากประ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

กิจกรรม ประกอบด้วย ช่วงเช้า การลงเรือ ไปพรุควนขี้เสียน แรมซาไซต์ (Ramsar Site) แห่งแรกของประเทศไทย แรับฟังการบรรยาย เรื่องระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ จากนักวิชาการและและปราชญ์ชาวบ้าน และร่วมกิจกรรมกลุ่มเยาวชนนำเสนอเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย

ช่วงบ่าย เข้าร่วมกิจกรรม การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย และกิจกรรมปลุกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พื้นที่ชุมน้ำทะเลน้อย

หน่วยงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ผุ้เข้าร่วม 72 ท่าน)

 1. เนื้องด้วย มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย (Thale Noi Wetland Foundation : TWF)
 2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จ.พัทลุง
 3. สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง-ศรีปากประ จ.พัทลุง
 4. สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (IIPOD) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 5. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
 6. ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434
 7. โรงเรียนพนางตุง
 8. โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย
 9. โรงเรียนบ้านดินพิณรพี
 10. นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 11. องค์กรอิสระ (เรินตาอ้น, สวนเชิงเขา)