เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งตำเสาและผู้บริหารจากกองต่างๆ เพื่อรับฟังนโยบายในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งมีทั้งหมด 9 ด้าน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมของเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งตำเสาและผู้บริหารจากกองต่างๆ เพื่อรับฟังนโยบายในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งมีทั้งหมด 9 ด้าน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเน้นยุทธศาสตร์หลักคือ ด้านการท่องเที่ยว เกษตร และศิลปะวัฒนธรรม ทั้งนี้จะได้มีการนัดหมายในการลงพื้นที่เพิ่อสำรวจข้อมูลกับทางท่านนายกฯและทีมงานในการยื่นข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเป็นการต่อไป