เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองหนี้ แบบถูกกฎหมาย

| แบบสอบถามความต้องการ |
IN-HOUSE TRAINING REQUIREMENT

 หลักสูตร “เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองหนี้ แบบถูกกฎหมาย”

จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง)

……………………………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล

พนักงานติดตามหนี้ มีส่วนสำคัญต่อความอยู่รอดขององค์กร หากการติดตามหนี้ไม่มีประสิทธิภาพและติดตามหนี้คืนไม่ได้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหนี้เสียจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดหนี้เสีย  พนักงานติดตามหนี้ทางโทรศัพท์และภาคสนามจึงต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ เพราะต้องเผชิญหน้ากับลูกหนี้โดยตรง จึงมีความแตกต่างจากการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์  การแสดงออกทางสีหน้า หรือการควบคุมอารมณ์ระหว่างเจรจา เป็นสิ่งสำคัญ หากพนักงานเร่งรัดหนี้สินไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ตนเองได้ โอกาสที่จะเกิดการโต้แย้งหรือความขัดแย้ง กับลูกหนี้สูงมาก ซึ่งจะส่งผลต่อการไม่ได้รับการชำระหนี้คืน  สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้สินพบอยู่เสมอ คือ ลูกหนี้ ย้ายบ้านหนี้ ลูกหนี้ดื้อชอบหาเหตุมาอ้าง ลูกหนี้ ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ลูกหนี้ท้าทาย หรือ ลูกหนี้เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพล  หัวหมอ และไม่ยอมชำระหนี้หรือติดต่อลูกหนี้ยากในบางกรณีลูกหนี้ อาจจะนำสินค้าที่เช่าซื้อไปจำนำ จะมีความผิดในข้อกฎหมาย ในเรื่องยักยอกทรัพย์ หรือ ฉ้อโกง หรือไม่ ?เมื่อพบปัญหาเหล่านี้ต้องหาวิธีรับมือและแก้ไขปัญหา“ทำอย่างไรให้ลูกหนี้ยอมเจรจาและยอมชำระหนี้”รวมถึงการวางตัวและการใช้คำพูดเพื่อจูงใจ หรือ เพื่อกดดันให้ลูกหนี้ยอมชำระหนี้ตามเงื่อนไขในสัญญาฯ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ และนำมาใช้เพื่อให้ได้รับการชำระหนี้กลับคืนมาได้มากที่สุด

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทราบถึงกฎระเบียบและข้อบังคับในติดตามหนี้ที่ถูกต้องและวิธีการใช้คำพูดกับลูกหนี้โดยนำทักษะการเจรจาต่อรอง(NEGOTIATION SKILLS)มาประยุกต์ใช้กับลูกหนี้ในแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ผู้เข้าฝึกอบรมจะสามารถนำจุดแข็งไปใช้และในบางครั้งหากเกิดข้อโต้แย้งจากลูกหนี้หรือพบปัญหาเฉพาะหน้าต้องใช้ทักษะในการเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์โดยไม่เปิดช่องว่างหรือจุดอ่อนให้ลูกหนี้นำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ในภายหลัง

ดังนั้น“เทคนิคการติดตามและเจรจาหนี้”จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเรียนรู้และนำทักษะต่างๆจากการเรียนรู้นี้ไปใช้แก้ปัญหาและเรียกเก็บเงินได้อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นประสบการณ์จะส่งผลให้การจัดเก็บหนี้มีประสิทธิได้มากขึ้น ธุรกิจมีสภาพคล่อง และ มีกำไรโดยที่จะ “ได้ทั้งเงิน และได้ทั้งใจลูกหนี้”

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้การติดตามหนี้ได้มากขึ้นและมีผลงานทางด้านจัดเก็บหนี้สูงขึ้น
 2. เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 3. เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง

ประโยชน์ที่คาดว่าท่านจะได้รับจากการจัดฝึกอบรม

 1. ทราบหลักการการใช้คำพูดอย่างไรจึงจะทำให้ลูกค้ายอมชำระหนี้
 2. สามารถนำทักษะการเจรจาต่อรองมาใช้กับลูกค้าโดย”เราเก็บเงินได้และลูกค้ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา”
 3. สามารถนำจุดแข็งไปใช้และไม่เปิดจุดอ่อนให้ลูกค้าใช้

 หัวข้อการอบรม

 1. บรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเทคนิคการเจรจาต่อรอง
 • ปัญหาที่ทำให้การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้มักเกิดจาก….???
 • การเตรียมพร้อมก่อนเดินทางไป ติดตามหนี้ ภาคสนาม
 • ศิลปะการสนทนาเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 5ประเภท
 • กลยุทธ์การเจรจาต่อรองหนี้ (Debts Negotiations)
 • เคล็ดไม่ลับ ต้องเตรียมพร้อมเพื่อไว้รับมือกับลูกหนี้ 3 ประการ
 1. บรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อกฎหมายที่ต้องรู้ในการทวงหนี้
 • พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
 • ประมวลกฎหมายอาญา
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • กฎหมายอื่น ๆ ที่ควรรู้

 กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม

 • นายจ้าง ผู้ประกอบการ ฝายบริหาร
 • พนักงานติดตามทวงหนี้ของบริษัท
 • บุคคลที่สนใจทั่วไป 

วัน/เวลา สถานที่ในการอบรม

จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง)

อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting หรือแบบ Onside

รูปแบบการฝึกอบรม   

1.บรรยายโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม Power Point

2.กรณีศึกษาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ภาคปฏิบัติ

 1. กิจกรรมถาม-ตอบ จากผู้เข้ารับการอบรม

วิทยากร

 1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรา บุญพันธ์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาคณะนิติศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการบริการวิชาการ

รูปแบบการอบรม อัตราค่าบริการวิชาการ (บาท)
Online ระบบ Zoom Meeting 12,000
Onside 15,000

 

กำหนดจำนวนผู้สมัครเพียง 30 ท่านเท่านั้น

การประเมินผลมอบวุฒิบัตร

ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมตลอดหลังสูตรจะได้รับวุฒิบัตร จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

การรับสมัคร

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่(โครงการบริการวิชาการ)
เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่ง สำเนาใบนำฝากเงิน (Ply in) ไปยัง
E-mail: iipod@hu.ac.th  สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชั้น 3 อาคาร U-Plaza ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 90110
มือถือ 091-0471908 โทรศัพท์หมายเลข 074-200392-4  โทรสาร 074-424383
เว็บไซต์ : http://iipod.hu.ac.th// หรือ Email: iipod@hu.ac.th

……………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ

หลักสูตร “เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองหนี้ แบบถูกกฎหมาย”

จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง) ณ ห้องอบรม IDC ชั้น 2 อาคาร U-Plaza

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

……………………………………………………..

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
12.30 – 12.45 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม
12.45 – 13.00 น. พิธีเปิดการอบรมโดยผู้บริหารของหน่วยงาน
13.00 –15.00 น.

 

บรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเทคนิคการเจรจาต่อรอง

-ปัญหาที่ทำให้การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้มักเกิดจาก….???

-การเตรียมพร้อมก่อนเดินทางไป ติดตามหนี้ ภาคสนาม

-ศิลปะการสนทนาเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 5ประเภท

1.ลูกหนี้ “ไม่หนี ไม่มี ไม่จ่าย”

2.ลูกหนี้ กลุ่มอิทธิพล (ทหาร ,ตำรวจ,ข้าราชการท้องถิ่น)

3.ลูกหนี้ ชอบผลัดผ่อน + (ROLE-PLAY)

4.ลูกหนี้ ชอบบ่ายเบี่ยง > มีข้ออ้าง + (ROLE-PLAY)

5.ลูกหนี้ โกรธง่าย > โมโหร้าย + (ROLE-PLAY)

-กลยุทธ์การเจรจาต่อรองหนี้ (Debts Negotiations)

-เคล็ดไม่ลับ ต้องเตรียมพร้อมเพื่อไว้รับมือกับลูกหนี้ 3 ประการ   

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
15.00 -17.00 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อกฎหมายที่ต้องรู้ในการทวงหนี้

– พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558                                       – ประมวลกฎหมายอาญา                                                  – ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                – กฎหมายอื่นๆ ที่ควรรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรา บุญพันธ์
17.00 น. กล่าวปิดโครงการ  
หมายเหตุ :  หลักสูตรฝึกอบรมทั้งสองวันพักรับประทานอาหารว่าง 2 ช่วงเวลา

ช่วงเช้า 10.30-10.45 น. ช่วงบ่าย 14.30-14.45 น.