กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการและวิธีปฏิบัติ

| แบบสอบถามความต้องการ |
IN-HOUSE TRAINING REQUIREMENT

หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการและวิธีปฏิบัติ” 

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ถูกบัญญัติขึ้นเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล กฎหมายฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2563 และได้กำหนดความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา และบทลงโทษทางการปกครองเพิ่มขึ้น

กฎหมายนี้ ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในหลายระดับ เนื่องจากองค์กรต้องกำหนดผู้ปฏิบัติงานให้มีหน้าหลายประการ เช่น หน้าที่เก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การให้สิทธิตรวจสอบ แก้ไข ลบแก่เจ้าของข้อมูล และการกำหนดหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจประเมินมาตรการตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้แก่ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิอื่น ๆ ของเจ้าของข้อมูล และข้อยกเว้นตามกฎหมาย
  2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง
  3. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการที่เกี่ยวข้องและประยุกต์ใช้เครื่องมือ Checklist

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบข้อมูล ผู้จัดการฝ่าย

และบุคคลากรอื่นๆที่สนใจ จำนวน 30 คน

วันเวลาและสถานที่จัด

จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง)

อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting หรือแบบ Onside

กำหนดการและหัวข้ออบรม

1.หลักกฎหมาย นิยามและขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลข้อมูล และ                ผลกระทบจาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2.กระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย

3.การบันทึกรายการกิจกรรมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Workshop)

4.สรุปภาพรวมและแนะนำสิ่งที่ต้องดำเนินการ

วิทยากร  คุณรัตนาวดี  เกียรติซิมกุล

  • มากกว่า 25 ปี ในประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำระบบ Anti-Corruption ในองค์กร
  • ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานแรงงาน (มรท.8001-2563) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

ค่าบริการวิชาการการ

รูปแบบการอบรม อัตราค่าบริการวิชาการ (บาท)
Online ระบบ Zoom Meeting 16,000
Onside 18,000

 

รูปแบบการฝึกอบรม

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และตอบคำถาม

การประเมินผลมอบวุฒิบัตร

ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมตลอดหลังสูตรจะได้รับวุฒิบัตร

จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

…………………………………………………………………….