หลักสูตร “สร้าง Thailand Trust Mark ด้วยมาตรฐานแรงงานไทย (มรท 18001)”

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน

หลักสูตร “สร้าง Thailand Trust Mark ด้วยมาตรฐานแรงงานไทย (มรท 18001)”

จำนวน 1 วัน (ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.)

ณ ห้องอบรม U-310 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

…………………………………………………………………………………….

 หลักการและเหตุผล

ในโลกของการตลาด คำโฆษณาและภาพลักษณ์สินค้าเป็นสิ่งที่ดึงดูดเหล่าลูกค้า อย่างไรก็ตาม คุณภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในด้านการค้านานาชาติ ซึ่งคุณภาพที่ดี จำเป็นต้องวัดด้วยเกณฑ์มาตรฐานที่น่าเชื่อถือ ที่สามารถบ่งบอกความเป็นเลิศของสินค้าได้ และเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการวัดคุณภาพ Thailand Trust Mark จึงก่อตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทย
Thailand Trust Mark หรือ T Mark คือ ตราสัญลักษณ์แห่งความยอดเยี่ยมและคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อเพิ่มคุณค่าความพิเศษให้กับสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศไทย ก้าวไปสู่ตลาดระดับโลก
การได้มาซึ่งตราสัญลักษณ์ดังกล่าว ผู้ประกอบการต้องมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่ดีโดยการจัดทำระบบต่าง ๆ และการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) ก็เป็น 1 ในระบบที่กระทรวงแรงงานได้กำหนดไว้
สถานประกอบการใดที่ต้องการยกระดับและส่งเสริมกระบวนการอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้ได้ ซึ่ง Thailand Trust Mark หรือ T Mark จะต้องทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) ด้วย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของข้อกำหนดตามมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001: 2563
2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีด้วยมาตรฐานแรงงานไทย
3.เพื่อให้มาตรฐานแรงงานเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อให้ได้มาซึ่ง Thailand Trust Mark

กลุ่มเป้าหมาย

 • นายจ้าง ผู้ประกอบการ ฝายบริหาร
 • ผู้รับรับผิดชอบงานแรงงานสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล
 • บุคคลที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

คุณรัตนาวดี  เกียรติซิมกุล

 • มากกว่า 25 ปี ในประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์กร ของภาคเอกชน
 • ที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ใบอนุญาตเลขที่ C-TLS-084 กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • ที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ ในโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วมของกรมโรงงาน (CSR-DIW)
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการและด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • อดีตผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 9 รุ่นที่ 2
 • ที่ปรึกษาของบริษัทเอกชน
 • อาจารย์พิเศษ/วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน

วันเวลาและสถานที่จัด

จำนวน 1 วัน (ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.) ณ ห้องอบรม U-310 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

หัวข้อการอบรม

เวลา เรื่อง
8.30 – 8.50 น. ลงทะเบียน และทำแบบทดสอบ Pre-test
9.00 – 10.30 น. ความเป็นมาของมาตรฐานแรงงานไทย การเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย และข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยในภาพรวม
10.30 – 10.45 น. พัก 15 นาที
10.45 – 12.00 น. ข้อกำหนด มรท.8001-2563 (4.1 ข้อกำหนดทั่วไป และ 4.2 ระบบการจัดการ)
12.00 – 13.00 น. พักเที่ยง
13.00 – 14.30 น. ข้อกำหนด มรท.8001-2563 (ข้อกำหนดที่ 4.3 ถึง 4.14)
14.30 – 14.45 น. พัก 15 นาที
14.45 – 16.00 น. ข้อกำหนด มรท.8001-2563 (ข้อกำหนดที่ 4.3 ถึง 4.14) ต่อ
16.00 – 16.15 น. ปิดการอบรม และทำแบบทดสอบ Post-test

 

รูปแบบการฝึกอบรม
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และตอบคำถาม

ข้อเด่นของหลักสูตร
1. ตัวอย่างประกอบการบรรยาย สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเป็นขั้นตอน
2. มีแบบประเมินความพร้อมที่สามารถนำไปใช้ในการประเมินสถานะตนเอง
3.มาตฐานแรงงานไทยเป็นกฎหมายแรงงานขั้นพื้นฐานที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อระบบมาตรฐานอื่นๆได้

อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรท่านละ 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) อัตราดังกล่าวได้รวม

 • อัตรานี้รวมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 1เล่ม วัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม
 • อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม /วุฒิบัตรผู้ผ่านการเข้ารับการพัฒนา

** ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนดังกล่าวยังไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม

วิธีประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

 Pre-test, Post-test

การประเมินผลมอบวุฒิบัตร

ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมตลอดหลังสูตรจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน
1.  QR Code ใบสมัคร
2.  รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันที่นั่ง
3. โอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (โครงการบริการวิชาการ) เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่งสำเนาใบฝากเงิน (Pay in) ไปยัง E-mail: iipod@hu.ac.th สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม