หลักสูตร “การวางมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน

หลักสูตร “การวางมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562

จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง)

ณ ห้องอบรม IDC ชั้น 2 อาคาร UPlaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

…………………………………………………………………………………….

หลักการและเหตุผล

ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการเก็บรักษาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของลูกจ้าง หากข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับการอนุญาต จะส่งกระทบกับการชดเชยค่าสินไหม ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องควรระวังการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลพระราชบัญญัติฉบับนี้ของผู้ควบคุมส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบถึงโครงสร้าง และที่มา ของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. เพื่อให้ทราบกระบวนการคุ้มครองส่วนบุคคลไม่ให้ผิด พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3. เพื่อให้ทราบว่าทำอย่างไรไม่ให้เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4. เพื่อให้ทราบถึงการรับผิดทางอาญาเมื่อละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้นำทุกระดับ หรือผู้ที่สนใจ

วิทยากร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ

ตำแหน่ง      –  รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรา บุญพันธ์

ตำแหน่ง      –  อาจารย์ประจำสาขาคณะนิติศาสตร์

วันเวลาและสถานที่จัด

จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง)

ณ ห้องอบรม IDC ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รูปแบบการฝึกอบรม

การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอ

หัวข้ออบรม

09.00 – 12.00 น.

 

1.โครงสร้างของ พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล
2. กระบวนการคุ้มครองส่วนบุคคลไม่ให้ผิด พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.

 

3. การละเมิดกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคล
4. ถ้าละเมิด พรบ. คุ้มครองส่วนบุคคล ต้องแสดงความรับผิดทางอาญาอย่างไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรา บุญพันธ์

 

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรคนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

  • อัตรานี้รวมค่าเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม/อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม

การประเมินผลมอบวุฒิบัตร

ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมตลอดหลังสูตรจะได้รับวุฒิบัตร จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

การชำระค่าบริการวิชาการ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่(โครงการบริการวิชาการ) เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่ง สำเนาใบนำฝากเงิน (Ply in) ไปยัง  E-mail: iipod@hu.ac.th  สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน

  1. สแกน QR Code ใบสมัคร
  2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  3. โอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (โครงการบริการวิชาการ) เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่งสำเนาใบฝากเงิน (Pay in) ไปยัง E-mail: iipod@hu.ac.th สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม