หลักสูตร “ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสัมพันธภาพ การทำงานเป็นทีม น้ำใจเปิดกว้าง เทคนิคชีวิตคิดบวก พัฒนาคุณภาพจิตใจและการป้องกันการทุจริต เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสัมพันธภาพ การทำงานเป็นทีม น้ำใจเปิดกว้าง เทคนิคชีวิตคิดบวก พัฒนาคุณภาพจิตใจและการป้องกันการทุจริต เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ”
ให้แก่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563
ณ ร้อยทองรีสอร์ท ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน