“การสร้างทีมอย่างสร้างสรรค์”ระหว่างวันที่  25 – 26 พฤศจิกายน  2563 เวลา  09.00 -16.30 น.  ณ ห้องประชุมบริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด ให้กับบุคลากร บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด

In-house Training ภายใต้หลักสูตร “การสร้างทีมอย่างสร้างสรรค์”ระหว่างวันที่  25 – 26 พฤศจิกายน  2563 เวลา  09.00 -16.30 น.  ณ ห้องประชุมบริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด ให้กับบุคลากร บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด จำนวน 30 ท่าน ซึ่งมีรูปแบบการฝึกอบรมโดย การบรรยายโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ และลงมือปฏิบัติการจริง วิทยากรโดย 1.  ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน2. อาจารย์คัมภีร์ ทองพูน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกและอัดแน่นไปด้วยความรู้ตลอดการบรรยาย