หลักสูตร เขียน “Business E-mail”อย่างไรให้ดูเป็นมืออาชีพ

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน

 เขียน “Business E-mail”อย่างไรให้ดูเป็นมืออาชีพ

วันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง) เวลา  09.00 -16.00 น.

ณ ห้องอบรม U-301 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

…………………………………………………………………………………….

หลักการและเหตุผล

การเขียน E-mail เป็นลักษณะของการสื่อสารประเภทหนึ่งที่ปัจจุบันคนในสังคมให้การยอมรับ เนื่องมาจากการสื่อสารผ่าน E-mail มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงการสื่อสารของผู้คนทั้งระยะใกล้และระยะไกลเข้าหากันได้ ด้วยเหตุนี้เอง จึงปฏิเสธไม่ได้ที่เราทุกคน จำเป็นจะต้องใช้ E-mail ในการสื่อสาร ประสานงานต่างๆ ร่วมกัน การทำงาน ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องใช้การเขียน E-mail เพื่อการสื่อสารและประสานงานอย่างมาก ซึ่งในองค์กรต่างๆ ก็มีการใช้การเขียน E-mail เพื่อการสื่อสารและประสานงานในเชิงธุรกิจระหว่างองค์กร ต่างหน่วยงาน และลูกค้ากันอยู่บ่อยครั้ง โดยหากการเขียน E-mail มีความเป็นสากล บุคลากรที่อยู่ในองค์กรต่างๆ จำเป็นจะต้องเรียนรู้การเขียน E-mail เป็นภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจด้วย เพื่อที่จะทำให้การสื่อสารสามารถเข้าใจตรงกัน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว หลักสูตรฝึกอบรม เขียน “Business E-mail” อย่างไรให้ดูเป็นมืออาชีพ จึงมุ่งตอบโจทย์การทำงานของบุคลากรทุกคนที่อยู่ในองค์กรที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านการเขียน E-mail ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวทางในการเขียนภาษาอังกฤษด้วย E-mail ที่ถูกต้องตามโครงสร้างการเขียนภาษาอังกฤษที่ดี ทำให้ผู้เขียน E-mail มีความมั่นใจและกล้าที่จะติดต่อสื่อสารด้วยการเขียน E-mail ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจมากขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการเขียน Business E-mail ได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้การเขียน Business E-mail ในงานตนเอง และองค์กรได้
 3. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดทัศนคติในเชิงบวกเกี่ยวกับการเขียน Business E-mail ด้วยภาษาอังกฤษ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ หัวหน้างาน และผู้บริหารในองค์กรที่จะต้องสื่อสารด้วยการเขียน E-mailภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
 2. ผู้ที่สนใจทั่วไปที่อยากจะพัฒนาตนเอง หรือต้องใช้การเขียน E-mail ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติ (Work Shop) อย่างทั่วถึง จึงกำหนดจำนวน  30  คนต่อรุ่น

วิทยากร

อาจารย์ณัฐพล รุจิเรืองโรจน์

ตำแหน่ง     อาจารย์ประจำสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วันเวลาและสถานที่จัด

จำนวน 1 วัน  (6 ชั่วโมง)  เวลา  09.00 -16.00 น.

ณ ห้องอบรม U-301 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

หัวข้อการอบรม

1.ภาพรวมทั่วไปการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ

– ภาพรวมของการสื่อสารทางธุรกิจ

– ผลเสียของการสื่อสารเชิงธุรกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพ

– การใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในศตวรรษที่ 21

2.สไตล์การเขียนเชิงธุรกิจ

3.โครงสร้างที่สำคัญต่างๆของ E-mail เชิงธุรกิจ

– ส่วนประกอบของ E-mail ที่ดี

4. E-mail ธุรกิจที่ใช้บ่อย

– การเขียนเปิดเรื่อง เท้าความ และอ้างอิง

– การเขียนเพื่อสอบถามข้อมูล

– การเขียนเพื่อแจ้งเตือน

– การเขียนรายงานปัญหา และข้อผิดพลาด

– การเขียนเพื่อการสั่งซื้อสินค้า

5.ฝึกเขียน E-mail ทางธุรกิจ

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. บรรยายโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์
 2. ลงมือปฏิบัติด้วยการเขียน
 3. กิจกรรมถาม-ตอบ จากผู้เข้ารับการอบรม

 ค่าลงทะเบียน

 ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรท่านละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 • ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 1 เล่ม และวัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม
 • อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • วุฒิบัตรผู้ผ่านการเข้ารับการอบรม

การประเมินผลมอบวุฒิบัตร

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรก็ต่อเมื่อเข้ารับการอบรมในเวลาไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมด

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน

1.สแกน QR Code ใบสมัคร
2.รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันที่นั่ง
3.โอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (โครงการบริการวิชาการ) เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่งสำเนาใบฝากเงิน (Pay in) ไปยัง E-mail: iipod@hu.ac.th สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชั้น 3 อาคาร U-Plaza ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์หมายเลข 074-200392-4  โทรศัพท์มือถือ 091-0471908
Website:  http://iipod.hu.ac.th/ Email: iipod@hu.ac.th

กำหนดการโครงการฝึกอบรม
เขียน “Business E-mail”อย่างไรให้ดูเป็นมืออาชีพ
จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง) เวลา  09.00 -16.00 น.
ณ ห้องอบรม U-301 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
……………………………………………………..

วัน/เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ทีมงานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
09.00 – 10.00 น. บรรยายเชิงวิชาการ การใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในศตวรรษที่ 21:

-ภาพรวมของการสื่อสารทางธุรกิจ

-ผลเสียของการสื่อสารเชิงธุรกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพ

-การใข้ภาษาอังกฤษธุรกิจในศตวรรษที่ 21

วิทยากร:

อาจารย์ณัฐพล รุจิเรืองโรจน์

 

 

10.00 – 12.00 น. บริยายเชิงวิชาการ สไตล์การเขียนเชิงธุรกิจ : 12 เทคนิคในการเขียนสื่อสารทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

บรรยายเชิงวิชาการ โครงสร้างที่สำคัญต่างๆของ E-mail เชิงธุรกิจ : ส่วนประกอบของ E-mail ที่ดี

วิทยากร:
อาจารย์ณัฐพล รุจิเรืองโรจน์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 น. บรรยายเชิงวิชาการ E-mail ธุรกิจที่ใช้บ่อย

-การเขียนเปิดเรื่อง ท้าวความ และอ้างอิง

-การเขียนเพื่อสอบถามข้อมูล

-การเขียนเพื่อแจ้งเตือน

-การเขียนรายงานปัญหาและข้อผิดพลาด

-การเขียนเพื่อการสั่งซื้อสินค้า

วิทยากร:
อาจารย์ณัฐพล รุจิเรืองโรจน์
15.00 – 16.00 น. ปฏิบัติการการเขียน : ฝึกเขียน E-mail ทางธุรกิจ วิทยากร:
อาจารย์ณัฐพล รุจิเรืองโรจน์

 

หมายเหตุ : หลักสูตรฝึกอบรมทั้งสองวันพักรับประทานอาหารว่าง 2 ช่วงเวลา
ช่วงเช้า 10.30-10.45 น. ช่วงบ่าย 14.45-15.00 น.