หลักสูตร “ศิลปะบำบัด (Art Therapy) ลดเครียดเพิ่มสุขให้ชีวิต”

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน

หลักสูตร “ศิลปะบำบัด (Art Therapy) ลดเครียดเพิ่มสุขให้ชีวิต

19 มีนาคม 2564จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง)

ณ ห้องอบรมพสุ  อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

……………………………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล

          การดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราในปัจจุบันนี้จะมีความเครียด ความกังวลใจ และความกลัดกลุ้มใจ
เป็นนิจ ท้ายสุดก็คือความทุกข์ใจ และหาทางออกในการดำเนินชีวิตไม่ได้ ศาสตร์แขนงหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยบำบัดทางด้านจิตใจ และจิตวิญญาณได้ดีบทบาทหนึ่งคือ “ศิลปะ” โดยเฉพาะสาขาทัศนศิลป์ ที่ประกอบด้วยเทคนิคการวาดภาพระบายสี การปั้น การพิมพ์ และการปะติด กระบวนการของการสร้างงานจะช่วยฝึกสมาธิ กล่อมเกลาจิตใจให้มีความสุข ละเมียดละไมลดความแข็งกร้าว ความทุกข์ใจลดลง เพราะการสร้างสรรค์งานแต่ละขั้นตอนผู้สร้างจะซึมซับสุนทรียะ ทำให้เกิดสมาธิ มีความนิ่งสงบ อ่อนโยน รักษาจิตใจ และอารมณ์ของตัวเองอยู่กับผลงาน

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษากระบวนการของการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่เป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องในศิลปะบำบัดที่มีอิทธิพลต่อการลดภาวะความเครียด และความทุกข์ใจในการดำเนินชีวิตประจำวันของตัวเอง
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะสามารถสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยตัวเองได้ มีความเพลิดเพลินเกิดความรัก และภูมิใจที่สามารถลดภาวะความเครียดได้

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่สนใจทั่วไปในศาสตร์ด้านศิลปะ หรือพนักงาน/หัวหน้างาน/ผู้บริหารในองค์กรของรัฐและเอกชนหรือ       ผู้เกษียณอายุราชการ  หรือผู้สูงอายุ จำนวน 30 ท่านต่อรุ่น เท่านั้น

วิทยากร

ผู้ช่ายศาสตราจารย์ศุภฤกษ์  ทองประยูร

ตำแหน่ง          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ  วุฒิปริญญาโท

สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วันเวลาและสถานที่จัด

จำนวน 1 วัน ( 6 ชั่วโมง) เวลา 09.00 -16.00  น.  ณ ห้องอบรมพสุ  ชั้น  1 อาคาร U-Plaza  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ซึ่งเป็นห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน เหมาะสำหรับทำกิจกรรมเคลื่อนไหว

หัวข้ออบรม

1. กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย ทำความรู้จัก
2. กิจกรรมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ด้วยงานศิลปะ วาดภาพระบายสีน้ำมัน
3. บรรยายเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการปะติด (ศิลปะประสม)”
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. บอกรัก บอกลา

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. บรรยายโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม Power Point / รูปแบบผลงานที่สำเร็จแล้ว
  2. สาธิตขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละกิจกรรม
  3. 3. ลงมือปฏิบัติงานจริง

การรับวุฒิบัตร

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมตลอดหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตร จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรคนละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

  • อัตรานี้รวมค่าเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม/อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน

1.สแกน QR Code ใบสมัคร
2.รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันที่นั่ง
3.โอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (โครงการบริการวิชาการ) เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่งสำเนาใบฝากเงิน (Pay in) ไปยัง E-mail: iipod@hu.ac.th สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โทรศัพท์หมายเลขสายตรง 074-200-392-4  โทรศัพท์มือถือ 091-0471908
Website: http://iipod.hu.ac.th/ Email: iipod@hu.ac.th

…………………………………………………………………………………