หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรนันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์”

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน

หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรนันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์”

     10 – 12 มิถุนายน 2564 จำนวน 3 วัน (18 ชั่วโมง)
ณ ห้องอบรม
U-301 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

……………………………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล

“กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์” เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร เป็นกิจกรรมสำคัญ ที่ทำให้เกิดการหล่อหลอม มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แต่การนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องง่าย วิทยากรที่นำกิจกรรมจะต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงเกมที่นำมาใช้ ต้องชัดเจนให้ได้ตามวัตถุประสงค์ และถูกกาลเทศะ กิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ช่วยเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ลดความขัดแย้ง ลดความหวาดระแวงที่เกิดขึ้นในองค์กร

บุคลิกภาพของวิทยากรที่นำกิจกรรมก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่แตกต่างจากวิทยากรโดยทั่วไป วิทยากรต้องมีบุคลิกภาพที่ต้องตา ต้องใจ แก่ผู้พบเห็น มีน้ำเสียงน่าฟัง ไม่รู้สึกเบื่อ มีจังหวะในการใช้เสียงหนักเสียงเบาในแต่ละช่วงเวลา หน้าตายิ้มแย้มและเป็นมิตรต่อผู้ฟัง พร้อมเทคนิคการเล่นเกม/กิจกรรม ต่างๆ อีกมากมายที่จะมอบให้กับ ผู้เข้ารับการอบรม ดังนั้น หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรนันทนาการ และกลุ่มสัมพันธ์” เป็นหลักสูตรหนึ่งที่เหมาะกับทุกๆ องค์กร ไม่ว่าจะเป็นบริษัท หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สามารถนำความรู้ไปใช้ในองค์ของท่านเพื่อสร้างเสียงหัวเราะ สร้างความสามัคคี ลดความตึงเครียดให้กับองค์กรท่านได้อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นวิทยากรผู้นำกิจกรรมนันทนาการ และกลุ่มสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกใช้กิจกรรมนันทนาการ และกลุ่มสัมพันธ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ของการจัดกิจกรรม
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของผู้นำกิจกรรมนันทนาการ และกลุ่มสัมพันธ์
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะการสร้างบรรยากาศของการฝึกอบรมให้เกิดความอบอุ่น เป็นกันเอง มีเจตคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และองค์กร
 5. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม Team Building โดยสามารถนำไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเองได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของ การเป็นวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์
 2. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการเป็น วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์
 3. มีเทคนิควิธีการในการนำกิจกรรมได้อย่างเป็นระบบ
 4. มีพลังเสียงพิเศษที่เหมาะสมสำหรับการนำกิจกรรม ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนานตื่นเต้น
 5. มีบุคลิกภาพของวิทยากรผู้นำกิจกรรมนันทนาการกลุ่ม สัมพันธ์ที่ดี เหมาะสมในการนำกิจกรรม
 6. ทำให้รู้และเข้าใจในคุณสมบัติของวิทยากรผู้นำกิจกรรม นันทนาการกลุ่ม สัมพันธ์
 7. มีความรู้ความเข้าใจใน กิจกรรม เกมต่างๆ
 8. รู้เทคนิคการวางแผน การเตรียมกิจกรรม เกม ต่างๆ
 9. ได้ฝึกปฏิบัติในการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ทำให้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกสามารถนำกิจกรรมต่างๆได้
 10. มีวิทยากรเป็นที่ปรึกษาตลอดการอบรมและหลังการอบรมตลอดไป

หลักสูตรการฝึกอบรม

1.       กิจกรรมละลายพฤติกรรม และสร้างความรู้จัก คุ้นเคย 1.5 ชั่วโมง
2.       เทคนิคการนำเกม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  และเพลงประกอบจังหวะท่าทาง 3 ชั่วโมง
3.       เทคนิคการนำเสนอสำหรับการเป็นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ 1.5 ชั่วโมง
4.       เทคนิคการสร้างบรรยากาศของการจัดฝึกอบรมกลุ่มสัมพันธ์ 3 ชั่วโมง
5.       เทคนิคการเข้ากลุ่มสมาชิกของการฝึกอบรม 3 ชั่วโมง
6.       ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำกิจกรรมสัมพันธ์ และนันทนาการ
(ฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล คนละ 15 นาที)
6 ชั่วโมง

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ส่วนงาน HR/งานฝึกอบรม
 2. ผู้มีหน้าที่ฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากร
 3. ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการก้าวสู่อาชีพวิทยากรนันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์

รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน

 วัน/เวลา สถานที่ในการอบรม

จำนวน  3 วัน (18 ชั่วโมง)  ณ โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

วิทยากร  

 1. ดร.จักรเกียรติ เมธานัย
 2. อาจารย์พิฑูรย์ ทองฉิม
 3. นายณฐนนท นนทิสิทธ และทีมงานกิจกรรมสันทนาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รูปแบบการฝึกอบรม   

 1. บรรยายโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม Power Point
 2. สาธิตกิจกรรมนันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์
 3. สาธิตกิจกรรมฮาเฮ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมละลายพฤติกรรม
 4. Workshop การนำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เปิดโอกาสซักถาม พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการบริการวิชาการ

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรคนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

 • อัตรานี้รวมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 1 เล่ม,วัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม
 • อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (โครงการบริการวิชาการ) เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่งสำเนาใบฝากเงิน (Pay in) ไปยัง E-mail: iipod@hu.ac.th สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม
สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชั้น 3 อาคาร U-Plaza ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 90110
มือถือ 091-0471908 โทรศัพท์หมายเลข 074-200392-4
เว็บไซต์ : http://iipod.hu.ac.th// หรือ Email: iipod@hu.ac.th

 ………………………………………………………………………………………………………