เทคนิคการขาย และจิตวิทยาการบริการ

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน

เทคนิคการขาย และจิตวิทยาการบริการ

24-25 มิถุนายน 2564 จำนวน 2 วัน (12 ชั่วโมง)

โรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

……………………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล

เป็นที่ยอมรับกันดีว่า ผลประกอบการมีส่วนอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร เนื่องจากความสำเร็จ ด้านผลประกอบการจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตของกิจการ องค์กรหลายๆองค์กรจึงให้ความสำคัญกับผลประกอบการ ซึ่งมีที่มาจากการทำยอดขายของพนักงานขายภายในองค์กร ด้วยเหตุนี้เองพนักงานขายถือได้ว่า เป็นบุคลากรที่มีสำคัญของทุกองค์กร โดยมีส่วนช่วยส่งเสริมให้องค์กรเกิดรายได้ ดังนั้นพนักงานขายในองค์กรจะต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานของตนเองอยู่เสมอเพื่อทำให้การขายเป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผลและสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าเป็นสำคัญ หลักสูตร“เทคนิค การขาย และจิตวิทยาการบริการ” เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการทำให้พนักงานขาย ได้มีการเตรียมพร้อมตนเองสำหรับเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีจิตวิทยาสำหรับการบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับงานบริการ ซึ่งเป็นการมุ่งหวังให้พนักงานขายสามารถปฏิบัติงานขายได้อย่างมืออาชีพและส่งผลต่อความสำเร็จต่อองค์กรตามมา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่จำเป็นสำหรับพนักงานขายมืออาชีพ
2. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสารสำหรับงานขายและงานบริการ
3. เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีสำหรับงานขายและงานบริการ
4. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการบริการและก่อให้เกิดเป็นทัศนคติที่ดีสำหรับการบริการที่เป็นเลิศ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่สนใจทั่วไปทางด้านงานขายและบริการ เช่น พนักงานขายในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติ (Work Shop) อย่างทั่วถึง จึงกำหนดจำนวน  30  คนต่อรุ่น

วิทยากร

อาจารย์ ดร.ประพนธ์ สุริวงษ์

ตำแหน่ง
– ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน
– ผู้เชี่ยวชาญระดับ 11 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สายนโนบายและกลยุทธ์องค์กร ธนาคารออมสิน
– ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนเสนาธิการทหาร กองทัพอากาศ
– อาจารย์พิเศษระดับปริญญาเอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม. รามคำแหง
– คณะกรรมการด้านการพัฒนาองค์การ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
– วิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

วันเวลาและสถานที่จัด

จำนวน 2 วัน (12 ชั่วโมง) ณ โรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หัวข้อการอบรม

เทคนิคการขายและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

 • อุ่นเครื่องทำความรู้จักกับการเป็นนักขายและนักบริการ
 • เรียนรู้ช่องทางการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์
 • เทคนิคการขายและเจรจาต่อรองแบบเหนือชั้นสำหรับนักขาย
 • สูตรสำเร็จนักขายมืออาชีพ
 • การเพิ่มยอดขายและกระตุ้นยอดขายแบบมือโปร
 • Workshop การนำเสนองานขายอย่างเหนือชั้น
 • หลักการสร้างจิตวิทยาการให้บริการ
 • จิตวิทยาในการพูด การสื่อสารเพื่อการจูงใจ
 • เทคนิคการสื่อสารสำหรับงานบริการ
 • การสร้างมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศของนักขาย
 • Role Play การพิชิตใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 รูปแบบการฝึกอบรม

1. บรรยายโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม PowerPoint
2. กิจกรรม Workshop: การนำเสนองานขายอย่างเหนือชั้น

3. Role Play: การพิชิตใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรท่านละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

 • ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 1 เล่ม และวัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม
 • อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • วุฒิบัตรผู้ผ่านการเข้ารับการอบรม
 • ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าเดินทางวิทยากร
 • ค่ารับรองวิทยากร

การประเมินผลมอบวุฒิบัตร
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรก็ต่อเมื่อเข้ารับการอบรมในเวลาไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมด

 ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน
1. สแกน QR Code ใบสมัคร
2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันที่นั่ง
3. โอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (โครงการบริการวิชาการ) เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่งสำเนาใบฝากเงิน (Pay in) ไปยัง E-mail: iipod@hu.ac.th สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชั้น 3 อาคาร U-Plaza ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์หมายเลข 074-200392-4  โทรศัพท์มือถือ 091-0471908
Website:  http://iipod.hu.ac.th/ Email: iipod@hu.ac.th

กำหนดการโครงการฝึกอบรม

วัน/เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
วันที่หนึ่ง
08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ทีมงานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
09.00 - 12.00 น.
บรรยายเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ”

-อุ่นเครื่องทำความรู้จักกับการเป็นนักขายและนักบริหาร

-วิเคราะห์ลูกค้าและความต้องการของตลาด

-เรียนรู้ช่องทางการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์

วิทยากร:อาจารย์ ดร.ประพนธ์ สุริวงษ์

 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 น.
บรรยายเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ” (ต่อ)

-เทคนิคการขายและเจรจาต่อรองแบบเหนือชั้นสำหรับนักขาย

-สูตรสำเร็จนักขายมืออาชีพ
วิทยากร:อาจารย์ ดร.ประพนธ์ สุริวงษ์
15.00-16.00 น.
Workshop: การนำเสนองานขายอย่างเหนือชั้น
วิทยากร:อาจารย์ ดร.ประพนธ์ สุริวงษ์
วันที่สอง
09.00 - 12.00 น.
บรรยายเชิงปฏิบัติการ “จิตวิทยาการให้บริการ   การสื่อสาร  และพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักขาย”

-หลักการสร้างจิตวิทยาการให้บริการ

-จิตวิทยาในการพูด การสื่อสารเพื่อการจูงใจ

-เทคนิคการสื่อสารสำหรับนักขาย

วิทยากร:อาจารย์ ดร.ประพนธ์ สุริวงษ์
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.
บรรยายเชิงปฏิบัติการ“จิตวิทยาการให้บริการ    การสื่อสาร  และพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักขาย” (ต่อ)

-การสร้างมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

-การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศของนักขาย

วิทยากร:อาจารย์ ดร.ประพนธ์ สุริวงษ์
15.00– 16.00 น. Role Play:การพิชิตใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ วิทยากร:อาจารย์ ดร.ประพนธ์ สุริวงษ์

 

หมายเหตุ: หลักสูตรฝึกอบรมทั้งสองวันพักรับประทานอาหารว่าง 2 ช่วงเวลา
ช่วงเช้า 10.30-10.45 น. ช่วงบ่าย 14.45-15.00 น.

……………………………………………………………