หลักสูตร “Design Thinking for Innovation”

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน

หลักสูตร “Design Thinking for Innovation

กระบวนการคิดเพื่อการสร้างนวัตกรรม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง) 

ณ ห้องอบรม IDC ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

……………………………………………………………………………………………

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ หลักการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมองเห็นวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนสร้านวัตกรรมตอบโจทย์ลูกค้าได้
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนโจทย์ของการทำงานต่าง ๆ ได้รอบคอบขึ้น
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และมีลำดับการบริหารจัดการที่ดี

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องที่การเรียนรู้วิธีสร้างนวัตกรรม
 2. เจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการที่อยากขับเคลื่อนองค์กร
 3. บุคคลที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

คณะวิทยากร จาก Asian Institute of Digital Innovation (AIDI)
ดร. ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ ( Supatida Prompayuck Ph.D.)
Co- Founder, Asian Institute Digital Innovation (AIDI) & EduTech Thailand

 • Managing Director of Supa Solutions company limited
 • Advisor, Permanent Secretary of Minister of Education
 • Former Programs Manager, Google Asia Pacific – Google Singapore, worked in Engineer Team & Assigned for Google for Education & Culture of innovation sharing
 • Ph.D in Educational Technology – Instructional Design experts.
 • Some of clients (only that can be revealed): CPN, Google, PTTLNG, PTTGSP, SCG, Krungsri Bank, The Premiere Marketing group, Energy Regulatory Commission (ERC), Digital Technology association, etc.

 วันเวลาและสถานที่จัด

จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง)  ณ ห้องอบรม IDC ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ตารางการอบรม

Topic By
Opening : Mgmt. Level to share goal/ Vision [Optional] MGMT team
Introduction to “Culture of Innovation” – Prerequisite for Design Thinking ดร. ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
Design Thinking Part I)

– Design Thinking Concept in Brief

ดร. ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
Break

 

 

Topic By
Design Thinking Part II)

“Empathize”:  Practice Identify Customer Persona, Journey, Pain point

ดร. ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ และ ทีมงาน
Lunch
Design Thinking Part III)

– Creative way for Ideation

– Diverge Idea – Going for quantity

– Converge Idea

– Making Prototype

ดร. ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ และ ทีมงาน
Break
Design Thinking for Facilitator Guide

– “FA” Technique for Design thinking & Sprint process

ดร. ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ และ ทีมงาน
Summarization / Q&A ดร. ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ และ ทีมงาน

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. บรรยาย/อภิปราย/ระดมสมอง
 2. Work shop

การรับวุฒิบัตร

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมตลอดหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรคนละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 • อัตรานี้รวมค่าเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม/อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน

1. สแกน QR Code ใบสมัคร
2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
3. โอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (โครงการบริการวิชาการ) เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่งสำเนาใบฝากเงิน (Pay in) ไปยัง E-mail: iipod@hu.ac.th สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โทรศัพท์หมายเลขสายตรง 074-200-392-4  โทรศัพท์มือถือ 091-0471908
Website: http://iipod.hu.ac.th/    Email: iipod@hu.ac.th

………………………………………………………………………………………………….