หลักสูตร “Update กฎหมายแรงงานกับงาน HR ในยุคดิจิทัล”

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน

หลักสูตร “Update กฎหมายแรงงานกับงาน HR ในยุคดิจิทัล”

5 – 6 สิงหาคม 2564 จำนวน 2 วัน (12 ชั่วโมง) เวลา  09.00 -16.00 น.

ห้องอบรม IDC อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

…………………………………………………………………………………….

หลักการและเหตุผล

กฎหมายแรงงาน เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง องค์การของนายจ้างและองค์กรของลูกจ้าง และกำหนดให้ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติต่อกันและต่อภาครัฐด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการจ้างงาน การใช้แรงงาน และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสมบนพื้นฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจกฎหมายแรงงานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการใช้กรณีศึกษาที่น่าสนใจมาเป็นแนวทางการอธิบายและเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจในด้านกฎหมายแรงงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องและสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน ตั้งแต่เริ่มจ้างงาน ระหว่างปฏิบัติงานและการสิ้นสุดการจ้างงาน
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ Update กฎหมายและแนวคิดพิพากษาฎีกาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมกับการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการยอมรับและถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

 • นายจ้าง ผู้ประกอบการ ฝายบริหาร
 • ผู้รับรับผิดชอบงานแรงงานสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล
 • บุคคลที่สนใจทั่วไป

**รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น

 วิทยากร
คุณรัตนาวดี  เกียรติซิมกุล

 • มากกว่า 25 ปี ในประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์กรของภาคเอกชน
 • ที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ใบอนุญาตเลขที่ C-TLS-084 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • ที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ ในโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วมของกรมโรงงาน (CSR-DIW)
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการและด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
 • อดีตผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 9 รุ่นที่ 2
 • ที่ปรึกษาของบริษัทเอกชน
 • อาจารย์พิเศษ/วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน

วันเวลาและสถานที่จัด

จำนวน 2 วัน (12 ชั่วโมง) เวลา  09.00 -16.00 น. ห้องอบรม IDC อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

หัวข้อการอบรม

หัวข้ออบรม Session 1

 • ความท้าทายของงาน HR ในยุคดิจิทัลและการปรับตัว
 • Update สถานการณ์ด้านแรงงานในช่วงการเปลี่ยนแปลง
 • ภาพรวมของกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ที่มีผลกระทบกับการบริหารงาน
 • ความสำคัญของระบบมาตรฐานแรงงานไทยและระบบอื่น ที่ HR เกี่ยวข้อง

หัวข้ออบรม Session 2

 • ขอบเขตแห่งอำนาจสิทธิของนายจ้างและลูกจ้างเพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์และการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม
 • ผู้เรียนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของนายจ้าง ที่บ่อยครั้งไม่เข้าใจในขอบเขตกฎหมายแรงงาน ก่อให้เกิดความผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ ส่งผลให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้น
 • หลักการเขียนข้อบังคับการทำงานให้มีผลทางกฎหมาย และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการจ้างพนักงาน Outsource
 • หลักกฎหมายข้อควรระวัง วันหยุด วันลา การบริหารจัดการวันลา กรอบแนวคิดค่าจ้างและสวัสดิการ

หัวข้ออบรม Session 3

 • หลักของกฎหมายแรงงานเฉพาะมาตราที่สำคัญและที่ต้องเข้าใจเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง
 • ปัญหาและข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการบริหารงานบุคคล อาทิ ลักษณะสัญญาจ้าง ข้อกำหนดในสัญญา การปฏิบัติต่อลูกจ้างหญิง ลูกจ้างเด็ก พร้อมกรณีศึกษา
 • สรุปการเรียนรู้การดำเนินการทางวินัยและการเลิกจ้าง แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อควรระวังเกี่ยวกับความผิดและบทลงโทษที่มีผลต่อนายจ้าง

หัวข้ออบรม Session 4

 • หลักกฎหมาย ขอบเขตและผลกระทบของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อการบริหารงาน HR
 • เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกระบวนการและเงื่อนไขและการจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. บรรยายโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม Power Point
 2. กรณีศึกษาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ภาคปฏิบัติ
 3. กิจกรรมถาม-ตอบ จากผู้เข้ารับการอบรม   

 ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรท่านละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) อัตราดังกล่าวได้รวม

 • อัตรานี้รวมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 1เล่ม วัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม
 • อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม /วุฒิบัตรผู้ผ่านการเข้ารับการพัฒนา

ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนดังกล่าวยังไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม
**รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น

การประเมินผลมอบวุฒิบัตร

ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมตลอดหลังสูตรจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน

1. สแกน QR Code ใบสมัคร
2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันที่นั่ง
3. โอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (โครงการบริการวิชาการ) เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่งสำเนาใบฝากเงิน (Pay in) ไปยัง E-mail: iipod@hu.ac.th สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชั้น 3 อาคาร U-Plaza ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 90110
มือถือ 091-0471908 โทรศัพท์หมายเลข 074-200392-4  โทรสาร 074-424383
เว็บไซต์ : http://iipod.hu.ac.th// หรือ Email: iipod@hu.ac.th

……………………………………………………………………………………………………

กำหนดการหลักสูตร “Update กฎหมายแรงงานกับงาน HR ในยุคดิจิทัล”

จำนวน 2 วัน (12 ชั่วโมง) เวลา  09.00 -16.00 น.

ห้องอบรม IDC อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วัน/เวลา กิจกรรม
วันแรก
09.00-16.00  น. หัวข้ออบรม Session 1

·       ความท้าทายของงาน HR ในยุคดิจิทัลและการปรับตัว

·       Update สถานการณ์ด้านแรงงานในช่วงการเปลี่ยนแปลง

·       ภาพรวมของกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ที่มีผลกระทบกับการบริหารงาน

·       ความสำคัญของระบบมาตรฐานแรงงานไทยและระบบอื่น ที่ HR เกี่ยวข้อง

หัวข้ออบรม Session 2

·        ขอบเขตแห่งอำนาจสิทธิของนายจ้างและลูกจ้างเพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์

และการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม

·        ผู้เรียนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของนายจ้าง ที่บ่อยครั้งไม่เข้าใจในขอบเขตกฎหมายแรงงาน ก่อให้เกิดความผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ ส่งผลให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้น

·        หลักการเขียนข้อบังคับการทำงานให้มีผลทางกฎหมาย และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการจ้างพนักงาน Outsource

·        หลักกฎหมายข้อควรระวัง วันหยุด วันลา การบริหารจัดการวันลา กรอบแนวคิดค่าจ้างและสวัสดิการ

วันที่สอง
09.00 – 16.00 น. หัวข้ออบรม Session 3

·        หลักของกฎหมายแรงงานเฉพาะมาตราที่สำคัญและที่ต้องเข้าใจเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง

·        ปัญหาและข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการบริหารงานบุคคล อาทิ ลักษณะสัญญาจ้าง ข้อกำหนดในสัญญา การปฏิบัติต่อลูกจ้างหญิง ลูกจ้างเด็ก  พร้อมกรณีศึกษา

·        สรุปการเรียนรู้การดำเนินการทางวินัยและการเลิกจ้าง แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อควรระวังเกี่ยวกับความผิดและบทลงโทษที่มีผลต่อนายจ้าง

หัวข้ออบรม Session 4

·       หลักกฎหมาย ขอบเขตและผลกระทบของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อการบริหารงาน HR

·       เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกระบวนการและเงื่อนไขและการจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย

หมายเหตุ :  หลักสูตรฝึกอบรมทั้งสองวันพักรับประทานอาหารว่าง 2 ช่วงเวล ช่วงเช้า 10.30-10.45 น. ช่วงบ่าย 14.30-14.45 น.