หลักสูตร Pro-Executive Personality Development โปรแกรมพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน

Pro-Executive Personality Development

โปรแกรมพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์

วันที่ 3 – 4 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

……………………………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล

Pro-Executive Personality Development  เป็นโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่การเป็นตัวแทนภาพลักษณ์องค์กร  ทั้งภาพลักษณ์การแต่งกาย  การมีมาดและท่วงท่าที่ดูสง่าเป็นผู้นำ  การพูดจาน่าเชื่อถือที่ประทับใจ เพียบพร้อมทักษะการเข้าสังคมระดับสูง โดยผู้เชี่ยวชาญ    ที่ผ่านการฝึกอบรมจาก  John Robert Powers  สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพชั้นนำของโลก และ Certify Image Coach จาก  Image Institute Canada และ  Milan Fashion Campus Italy พร้อมพัฒนาให้คุณเป็นผู้นำยุคใหม่ที่สมบูรณ์แบบทั้งความสามารถในการบริหารและการมีบุคลิกของผู้นำที่โดดเด่นเหนือใคร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ
 2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับบุคลิกภาพ และแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่และกาลเทศะ
 1. เพื่อให้เข้าใจถึงมารยาทที่สำคัญ และเป็นสากลในสังคม เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างเหมาะสม
 2. เพื่อให้เข้าใจถึงเทคนิคการแต่งหน้าเสริมบุคลิก ให้เหมาะสมกับตัวเอง (ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจ การแต่งกาย การแต่งหน้า เซททรงผม และมารยาททางสังคม
 2. ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในตัวเองและพร้อมที่จะเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ
 3. ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพภายในและภายนอกที่มีความมั่นใจ สง่างาม
 4. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีและมีการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารทุกระดับ บุคคลที่สนใจทั่วไป รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน

 หัวข้อการฝึกอบรม

หัวข้อที่ 1  การเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของนักบริหารมืออาชีพ

 • วิเคราะห์บุคลิกและตำแหน่งหน้าที่เพื่อสร้างสไตล์การแต่งกายเฉพาะตัว
 • เรียนรู้หลักการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับให้เหมาะกับบุคลิกผู้นำแบบคุณ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ

 • รู้กาลเทศะในการแต่งกายสำหรับนักบริหารทั้งในวันทำงานและวันหยุด

หัวข้อที่ 2 การดูแลใบหน้า และการแต่งหน้าให้ดูดีแบบฉบับผู้นำ

 • วิเคราะห์รูปหน้าและผิวหน้าของตัวเอง เพื่อดูแลและเลือกเติมแต่งให้เหมาะสม
 • เรียนรู้และฝึกการแต่งหน้าได้ด้วยตนเอง ด้วยเทคนิคที่ง่าย ไม่เสียเวลา
 • ฝึกแต่งหน้าหลากหลายสไตล์ เพื่อเหมาะกับวาระโอกาสต่าง ๆ ของนักบริหาร

หัวข้อที่ 3 การเลือกสไตล์ทรงผมให้เหมาะกับบุคลิกภาพ ตำแหน่งผู้นำและอาชีพ

 • วิเคราะห์รูปหน้าและรูปร่าง เพื่อเลือกทรงผมให้เหมาะกับบุคลิก ตำแหน่ง อาชีพ
 • เรียนรู้เทคนิคการจัดแต่งทรงผมให้เหมาะกับวาระที่เป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ
 • เรียนรู้เทคนิคการดูแลเส้นผม การทำสีผม เพื่อรักษาสภาพเส้นผมที่ดูดีทุกเวลา

หัวข้อที่ 4 การวางมาดและท่วงท่าที่น่าเชื่อถือของนักบริหารมืออาชีพ

 • วิเคราะห์บุคลิกลักษณะท่วงท่า และการเคลื่อนไหวท่าทาง การเดิน ยืน และนั่ง
 • เรียนรู้เทคนิคการวางมาดให้ดูสง่างาม สมเป็นผู้นำที่ดูภูมิฐานและน่าเชื่อถือ
 • ฝึกและแก้ไขการเดิน ยืน นั่งให้ดูดีทุกอิริยาบถ ดูมีมาดที่มั่นใจแบบมืออาชีพ

หัวข้อที่ 5 มารยาทการเข้าสังคมธุรกิจและการพัฒนาทักษะการปฎิสัมพันธ์

 • เรียนรู้มารยาทสากลทางธุรกิจของนักบริหารมืออาชีพ
 • เรียนรู้ภาษากาย เข้าใจคน เข้าใจธุรกิจมากขึ้น
 • ฝึกปฎิบัติการทักทายตามมารยาทสังคม การแนะนำตัว การให้นามบัตร ฯลฯ
 • เรียนรู้เรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหาร การพูดคุยสานสัมพันธ์ขณะรับประทานอาหาร

วัน/เวลา สถานที่ในการอบรม

วันที่ 24-25 มิถุนายม 2564  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ  โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

วิทยากร          คุณสิตา  หวังรชตะรุจ

 • ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ,การแต่งหน้าเพื่อเปลี่ยนบุคลิกภาพสำหรับวัยทำงาน,การนำเสนอและการพูดต่อหน้าชุมชน,เทคนิคการแต่งกายแบบมืออาชีพให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย
 • ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Power

รูปแบบการฝึกอบรม   

 1. บรรยายโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม Power Point
 2. Workshop สาธิต ฝึกปฏิบติจริง
 3. เปิดโอกาสซักถาม พร้อมแนะนำ

 ค่าธรรมเนียมการบริการวิชาการ

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรคนละ 3,800 บาท (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 • อัตรานี้รวมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 1 เล่ม,วัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม
 • อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (โครงการบริการวิชาการ) เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่งสำเนาใบฝากเงิน (Pay in) ไปยัง E-mail: iipod@hu.ac.th สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชั้น 3 อาคาร U-Plaza ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 90110

มือถือ 091-0471908 โทรศัพท์หมายเลข 074-200392-4

เว็บไซต์ : http://iipod.hu.ac.th// หรือ Email: iipod@hu.ac.th

…………………………………………………………………………………………………