หลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro”

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน

หลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro”
ระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2564 เวลา  09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ U-309 อาคาร U-Plaza ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

……………………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม Adobe Premiere Pro  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในงานตัดต่อวิดีโอและบันทึกตัดต่อเสียงที่แพร่หลายที่สุด เนื่องจากเป็นเครื่องมือการใช้งานที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และมีประสิทธิภาพสูง มีการทำงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมาก เป็นโปรแกรม ที่ใช้ตัดต่อภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ซึ่งรวมไปถึงวิดีโอ แม้กระทั่งการทำงาน เกี่ยวกับเสียง ข้อความ หรือหากมีข้อมูลรูปภาพจากกล้อง ดิจิตอลอยู่แล้ว  ก็สามารถนำภาพที่ได้ถ่ายไว้มาตัดต่อ เพื่อสร้างเป็นภาพยนตร์สำหรับส่วนตัวได้สามารถใช้งานร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
หลักสูตรนี้ จะเน้นรูปแบบการสอนในลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้สร้างผลงานจริง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การใช้งานระดับพื้นฐานสร้างผลงานที่มีความง่าย และเพิ่มความยากขึ้นตามลำดับ โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมที่จบหลักสูตรจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการตัดต่อวิดีโอ เพื่อประกอบการผลิตสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอน เป็นต้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการผลิตสื่อดิจิตอลที่ทันสมัย
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานการตัดต่อวิดีโอ ให้กับภาพยนตร์ของตนเองได้
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตผลงานเพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์หน่วยงานได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่สนใจทั่วไป/ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดทำสื่อวิดีโอของหน่วยงาน และผู้ที่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติ (Work Shop) อย่างทั่วถึงจึงกำหนดจำนวน 30  คนต่อรุ่น

วิทยากร

คุณทยุตกรณ์ บุญวิสูตร

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดต่อวิดีโอ ฝ่ายปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  • วิทยากรหลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro”ให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

วันเวลาและสถานที่จัด

ระหว่างวันที่ 2224 กรกฎาคม 2564 เวลา  09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ U-309 อาคาร U-Plaza ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

หัวข้อการฝึกอบรม

Lesson 1        รู้จักกับการตัดต่อและโปรแกรมตัดต่อ Adobe Premiere Pro

ขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์/การสร้าง Story board/ระบบ วีดีโอ PAL, NTSC, HD

ไฟล์ วีดีโอชนิดต่างๆ

Lesson 2        หน้าต่างการทำงานของโปรแกรม Adobe Premiere Pro

รู้จักหน้าต่างการทำงานต่างๆ รวมทั้งหน้าที่ของแต่ละหน้าต่าง ในโปรแกรม

Lesson 3        เริ่มต้นทำงานกับ Premiere Pro

สอนการสร้างและการตั้งค่า ใน Project ใหม่/การนำเข้าไฟล์ VDO/การนำเข้าไฟล์เสียง

ทดลองตัดต่อบน Adobe Premiere Pro/การเปิด การบันทึก การลบ Project

และการบันทึก Project ไปใช้กับเครื่องอื่น

Lesson 4        การทำงานกับ Sequence

รู้จักกับ Sequence/สอนการสร้างและการตั้งค่า Sequence

Lesson 5        Timeline ใน Premiere Pro

รู้จักกับ Timeline/การทำงานกับ Timeline

Lesson 6        เครื่องมือตัดต่อหลักบน Toolbar

รู้จักกับเครื่องมือหลักบน Toolbar

สอนการใช้งานเครื่องมือหลักบน Toolbar

Lesson 7        การใช้ Transition ในการเปลี่ยนฉาก

รู้จักกับ Transition/การใช้ Transition/การแก้ไข ปรับแต่ง และการลบ Transition

Lesson 8        การใส่ Effect ให้กับ VDO

รู้จักกับ Effect และการใส่ Effect ให้กับ VDO/รู้จักกับ Effect ที่น่าสนใจและใช้บ่อยๆ

Lesson 9       Animation ใน Premiere Pro

รู้จักกับ Animation ใน Premiere Pro/การสร้าง Animation ให้กับ VDO/การสร้าง Animation ให้กับ Effect

Lesson 10       การสร้าง Title

การสร้าง Title แบบตัวอักษรและแบบภาพ/การปรับแต่ง Title/การสร้าง Animation

Lesson 11      การทำงานกับเสียง

การตัดเสียง, การใส่เสียง/การใส่ Effect ให้กับเสียง/การปรับระดับเสียง บนTimeline

Lesson 12       การ Export ไฟล์ VDO เพื่อใช้งานในลักษณะต่างๆ

รู้จักกับ Format ต่างๆของไฟล์ VDO/การ Export โดยใช้ค่า Preset ของโปรแกรมการ Export ด้วยโปรแกรม Adobe Media Encoder/การ Export สำหรับมือถือและอุปกรณ์พกพา/การ Export สำหรับ You tube/การ Export สำหรับการแสดงผลบนเว็บไซต์

รูปแบบการฝึกอบรม

เน้นปฏิบัติเป็นหลัก (workshop) และจัดทำผลงานจริง 

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรท่านละ 3,800 บาท (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

  • อัตรานี้รวมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 1เล่ม วัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม
  • อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม /วุฒิบัตรผู้ผ่านการเข้ารับการพัฒนา
  • บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง /1 คน

ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนดังกล่าวยังไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทางของผู้เข้ารับการอบรมการเปิดอบรมในแต่ละรุ่น รุ่นหวังผลการอบรม จึงกำหนดจำนวนผู้สมัครเพียง 30 ท่านเท่านั้น

การประเมินผลมอบวุฒิบัตร
ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมตลอดหลังสูตรจะได้รับวุฒิบัตร จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 การรับสมัคร
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่(โครงการบริการวิชาการ) เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่ง สำเนาใบนำฝากเงิน (Ply in) ไปยัง
E-mail: iipod@hu.ac.th  สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ชั้น 3 อาคาร U-Plaza ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์หมายเลข 074-200392-4  โทรศัพท์มือถือ 091-0471908

Website:  http://iipod.hu.ac.th/ Email: iipod@hu.ac.th