โครงการ Train the Trainers for “Food Safety Management and Preservation Technology” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

อาจารย์ธนากร พฤกษ์รัตนนภา ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมกับผู้ประกอบการด้านอาหาร 2 ท่าน ได้แก่ คุณธันวิช ปิวิถะ จากกิจการลังสุกะ ผลิตภัณฑ์ซุปปลาทะเล และ
คุณอากฤษฏิ์ ศศิอังกูร จากกิจการ Akrit’s Farm ผลิตภัณฑ์ปลากะพงรมควัน
เข้าร่วมอบรมโครงการ Train the Trainers for “Food Safety Management and Preservation Technology” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ