กิจกรรมให้คำปรึกษาและพบปะผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดสงขลา ปี 2563

กิจกรรมให้คำปรึกษาและพบปะผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดสงขลา ปี 2563
โดย อาจารย์ธนากร พฤกษ์รัตนนภา รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ