บริการของศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

บริการวิชาการด้านงานสิ่งแวดล้อม

ㆍ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA/EHIA)
ㆍ การศึกษาความเหมาะสมโครงการ / การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ㆍการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม / การติดตามประเมินผล
ㆍการจัดทำแผนที่ภาษี

บริการวิชาการด้านนวิจัยสิ่งแวดล้อมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ㆍ ดำเนินงานวิจัยตามโจทย์ที่ได้รับหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตามความต้องการของหน่วยงนภาครัฐ / ผู้ประกอบการเอกชน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บริการวิชาการด้านวิจัยและประเมินความพึงพอใจ

ㆍดำเนินงานด้านที่ปรึกษาโครงการต่างๆ
ㆍประเมินความพึงพอใจทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)
ㆍดำนินงานในการจัดทำแผนงานและข้อสนอแนะให้กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน