บริการของศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ

รูปแบบการบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ

1. การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร (In-house Training)
จัดหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงานภายนอกโดยทั้งหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาวในรูปแบบที่เจาะลึก เพื่อการพัฒนา หรือแก้ปัญหาเฉพาะด้านสำหรับองค์กรนั้น ๆ อย่างแท้จริง

2. การจัดอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training)
จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป โดยเป็นหลักสูตรที่กำลังได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมของสังคม ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรที่มีความหลากหลายจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3. บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการพัฒนาองค์กร
บริการให้คำปรึกษาในรูปแบบต่างๆ ให้กับองค์กร โดยมีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เช่น การจัดการนวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์ การพัฒนาผู้นำและทีมงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์