โครงการ สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-1มีนาคม 2563

โครงการ สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC) หลักสูตร “การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม” (NEC Challenge) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-1มีนาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จำนวน 40 ราย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกและได้รับความรู้มากมายจากวิทยากรมากความสามารถ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น