หลักสูตร “Lean เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ”

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน

หลักสูตร “Lean เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องอบรม IDC ชั้น 2 อาคาร UPlaza ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

……………………………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล

           ลีน เป็นหลักการบริหารที่กำเนิดจากโรงงานผลิตรถยนต์โตโยต้า แต่สามารถนำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานในออฟฟิศ การบริหาร และกระบวนการให้บริการลูกค้า ทั้งกระบวนการหน้าบ้านและหลังบ้าน ได้เป็นอย่างดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่องค์กรต้องทำ Digital Transformation ยิ่งจำเป็นต้องใช้ ลีน เพื่อนำมาเป็นกรอบในการออกแบบดิจิตอลการใช้ลีนในสภาพแวดล้อมที่เป็นโรงงานมีความแตกต่างอย่างมากกับงานออฟฟิศและ งานบริการ จึงต้องทราบความแตกต่างและความเหมือนของทั้ง 2 สภาพแวดล้อม ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ 3 หลักการสำคัญในการปรับปรุงธุรกิจ ด้วยการมองคุณค่าในสายตาลูกค้า การมองความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานและการฝึกฝนทักษะสำคัญที่ต้องใช้ในการปรับปรุงธุรกิจ ซึ่งการเรียนรู้ลีนยังคงต้องดำรงหลักสำคัญที่โตโยต้าใช้มานาน นั่นคือ Genchi Genbutsu ซึ่งหมายถึงการไปดูด้วยตาตนเองให้เห็น ให้เข้าใจอย่างแท้จริง หลักการลีนมีความเป็นปรัชญาสูงจึงดูเรียบง่าย แต่ตอนประยุกต์ใช้จริงจะต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญและมองได้หลากหลายรูปแบบ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้หลักการบริหารแบบลีน (Lean) ที่ใช้กับการบริหารธุรกิจและการบริการ
2. ฝึกการนำปัญหาจริงในธุรกิจมาหาหลักคิดวิเคราะห์และปรับปรุงด้วยเทคนิคลีน (Lean)
3. ฝึกการมองปัญหาที่นำไปสู่การเกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น การเกิดความไม่พึงพอใจของลูกค้าและความไม่พึงพอใจของพนักงานที่ทำงาน และหลักการแก้ปัญหาด้วยวิธีลีน (Lean)

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงานบริษัท ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 30 ท่าน

วิทยากร : ดร.สุริยะ เลิศวัฒนะพงษ์ชัย

–      ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท BMGI Thailand จำกัด
–      ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ นวัตกรรม และการบริหารการเปลี่ยนแปลงมากว่า 18 ปี
–      วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Business & Digital Transformation
–      Six  Sigma Master Black Belt & Lean Master
–      Leadership coach
–      วิทยากรและที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย

วันเวลาและสถานที่จัด
ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องอบรม IDC ชั้น 2 อาคาร U-Plaza  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

หัวข้อการอบรม

 • หลักการมองคุณค่า (Value) ในมุมลูกค้า และมองให้อยู่ในรูปปัญหาธุรกิจ
 • ลีน(Lean) หลักการรับรู้ คุณค่า ความสูญเปล่า และความสามารถที่จำเป็นในธุรกิจ
 • การมองการให้เป็นกระบวนงาน และเป็นการไหลของงาน
 • เครื่องมือพื้นฐานของลีน(Lean) ช่วยเสริมสร้างคุณค่าและกำจัดความสูญเปล่า

หัวข้อการอบรม (ต่อ)

 • หลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยใช้มาตรฐานการทำงานเป็นจุดเริ่มต้น
 • การออกแบบตัววัดผลเพื่อทำให้เกิดการบริหารที่ครบถ้วนในทุกมิติ
 • หลักการปรับปรุงการไหลของงานด้วยเทคนิคต่างๆ
 • การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
 • การสร้างสมดุลย์ของ Demand and Capacity
 • การ Synchronize การผลิตในทั้ง Value Chain
 • การตีกรอบปัญหาเพื่อให้สามารถประยุกต์แนวคิดลีน(Lean) ได้
 • การประยุกต์ลีน(Lean) เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจ
 • หลักการทำความเข้าใจกระบวนการทำงานในรูป Value Stream Map เพื่อให้เห็นการไหลของงานและปริมาณความสูญเปล่า (%NVA)
 • กรณีศึกษาจากผู้เข้าร่วมสัมมนา และเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผู้เข้าเรียนควรทำการบ้านซึ่งเป็นโครงการการปรับปรุงธุรกิจจริงคนละ 1 โครงการ เพื่อใช้ทำจริงระหว่างเรียน และเพื่อทำส่งเป็นการประเมินผลการเรียนด้วย

รูปแบบการฝึกอบรม
1. บรรยาย/สาธิตการใช้งาน
2. อภิปราย ถาม-ตอบปัญหาจริงจากผู้เข้ารับการอบรม

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรท่านละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) อัตราดังกล่าวได้รวม

 • อัตรานี้รวมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 1เล่ม วัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม
 • อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม/วุฒิบัตรผู้ผ่านการเข้ารับการพัฒนา

ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนดังกล่าวยังไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม

การประเมินผลมอบวุฒิบัตร
ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมตลอดหลังสูตรจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน

1.สแกน QR Code ใบสมัคร
2.รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
3.โอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (โครงการบริการวิชาการ) เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่งสำเนาใบฝากเงิน (Pay in) ไปยัง E-mail: iipod@hu.ac.th สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชั้น 3 อาคาร U-Plaza ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 90110
มือถือ 091-0471908 โทรศัพท์หมายเลข 074-200392-4  โทรสาร 074-424383
เว็บไซต์ : http://iipod.hu.ac.th// หรือ Email: iipod@hu.ac.th

……………………………………………………………………………………