อบรมหลักสูตร “การเชื่อมโยงเครือข่าย เสริมสร้างทักษะการส่งต่อบริการ และการใช้เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน” วันที่ 9-10 กันยายน 2563

วันที่ 9-10 กันยายน 2563 IIPOD ได้จัด หลักสูตร “การเชื่อมโยงเครือข่าย เสริมสร้างทักษะการส่งต่อบริการ และการใช้เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน” ให้กับเครือข่ายผู้ประกอบการของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11 ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี บรรยากาศเต็มไปด้วย ความสุขสนุกสนาน และได้รับสาระความรู้มากมายในการทำงาน จากวิทยากรมากความสมารถ