วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 -16.00 น. ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 -16.00 น. สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (IIPOD) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำโดยผู้อำนวยการของสถาบันฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ให้เข้าพบนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง นายจิรกฤต จิรานุกรม รองนายกเทศมนตรี นายสุมล รักแดง รองปลัดเทศบาล นางฟารินดา ชัยวิวัฒน์พงศ์ รองปลัดเทศบาล นางศิริกุล ธรรมชาติ ผู้อำนวยการกองช่าง และนายบุญเลิศ แก้วเอียด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยศูนย์ดังกล่าว เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และมหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายสาขา โดยให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวิจัยสิ่งแวดล้อมและสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้านวิจัยและประเมินความพึงพอใจ ให้กับองค์กรของภาครัฐ และเอกชน