การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ (Customer Relationship Management : CRM)

 

| แบบสอบถามความต้องการ |
IN-HOUSE TRAINING REQUIREMENT

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ (Customer Relationship Management : CRM)

หลักการและเหตุผล
ลูกค้า คือ คนสำคัญของการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และการทำตลาดแบบยุคโลกาภิวัฒน์ ต่างก็ทำทุกวิธีทางเพื่อให้สามารถดึงดูดใจลูกค้าใหม่และรักษาลูกเก่าให้ภักดีต่อองค์กร CRM : Customer Relationship Management (การริกางานลูกค้าสัมพันธ์) เป็นทหนึ่งที่นักการตลาดรุ่น                ใหม่ ๆ จำเป็นต้องรู้ และทำความช้ใจอย่างลึกซึ้ง กับวิธีกรทำ CRM เนื่องจากเมื่อไก็ตามที่องค์กรจักลูกค้า เข้าใจในความต้องการของลูกค้ามากที่สุด แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ก็เท่ากับเราได้สร้างโอกาสในการรักษาลูกค้ามากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น หน่วยงานที่ต้องสัมผัสกับลูกค้าทุก ๆ หน่วยงานจึงจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่งเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจและสร้างความประทับใจที่เกินความคาดหวังให้กับลูกค้า

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1.เพิ่มความเข้าใจและทักษะการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
2.เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และสร้างความได้เปรียบทางการตลาด
3.เพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการเนื่องจากการเพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้า
4.ลูกค้าเกิดความภักดีต่อสินค้าหรือบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
5.มีการแนะนำสินค้าหรือบริการต่อไปยังผู้อื่น แบบปากต่อปากในทางบวก

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน

กำหนดการและหัวข้ออบรม

09.00 – 12.00 น.
1. การปรับกลยุทธ์การตลาดให้เท่าทันกระแสในยุคปัจจุบัน
2.ดัชนีชี้วัดความสำเร็จทางธุรกิจ
3.แนวคิด ความหมายและองค์ประกอบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
4.ความต้องการและประเภทของลูกค (Customer Demand and Categories)
5.กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำ CRM
6.หลักการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM Management Paradigm)

12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00- 16.30 น.
7.เครื่องมือสำหรับ CRM (CRM Tools) ยุคใหม่
8.การออกแบบกลยุทธ์ CRM และการนำแผนไปปฏิบัติใช้
9.วิธีการรักษาลูกด้ปัจจุบัน และหาลูกค้าใหม่และดึงลูกค้าเก่า
10.การสร้างสัมพันธ์กับกลุ่มพนักงานภายในบริษัทและกลุ่มพันธมิตร ทางธุรกิจ
11.บทบาทผู้บริหารกับการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
12.กรณีศึกษา
13.สรุปและตอบข้อซักถาม

รูปแบบการฝึกอบรม : บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม, ระดมสมอง, กรณีศึกษา, การฝึกปฏิบัติ

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด หรือผู้ที่ต้องปฏิบัติงานกับลูกค้า

จำนวนผู้เข้าอบรม : 40-50 ท่าน/รุ่น

*หมายเหตุ :
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ 200%
2.หัวข้อการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามคำแนะนำของวิทยากร หรือความต้องการขององค์กรที่เข้ารับการอบรม