การใช้โปรแกรม Microsoft Office อย่างมืออาชีพ

 

| แบบสอบถามความต้องการ |
IN-HOUSE TRAINING REQUIREMENT

การใช้โปรแกรม Microsoft Office อย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล
โปรแกรม Microsoft Office เป็นโปรแกรมใช้งานที่ได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวางเนื่องด้วยมีความสามารถในการจัดการงานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย รายงาน หนังสือ ใบเสนอราคา การจัดเก็บข้อมูล การนำเสนอข้อมูล เรียกได้ว่าครอบคลุมงานแทบทุกส่วนงานก็ว่าได้ แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบถึงความสามารถของ Microsoft Office ได้อย่างแท้จริง หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่างานบางอย่างจัดการได้โดยไปรแกรมของ Microsoft office หลักสูตรนี้จะนำเสนอโปรแกรมของ Microsoft office ที่นิยมใช้ในการทำงานโดยให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบความสามารถในการทำงานของแต่ละโปรแกรมและประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ
1.เรียนรู้เทคนิคที่หลากหลายจากโปรแกรม Microsoft Office 2019
2.สามารถจัดการงานด้านเอกสารและนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมืออาชีพมากขึ้น

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน

กำหนดการและหัวข้ออบรม

วันที่ 1

09.00- 12.00 น.
1. ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2019
2. โปรแกรมสำนักงานทั่วไป
3. ชุดระบบโปรแกรมของ Microsoft Office 2019 และงานที่เหมาะสำหรับแต่ละโปรแกรม

12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.
4. การใช้โปรแกรม MS Word 2009
5. Workshop
6. สรุปและตอบข้อซักถาม

วันที่ 2

09.00 – 12.00 น.
1. การใช้โปรแกรม MS Excel 2007
2. Workshop

12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.
3. การใช้โปรแกรม MS Power point
4. Workshop
5. สรุปและตอบข้อซักถาม

รูปแบบการฝึกอบรม  : บรรยาย, การฝึกปฏิบัติ

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรและผู้มีประสบการณ์ด้านการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร หัวหน้างาน เลขานุการ หรือเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

จำนวนผู้เข้าอบรม : 20-30 ท่าน/รุ่น

*หมายเหตุ :
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ 200%
2.หัวข้อการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามคำแนะนำของวิทยากร หรือความต้องการขององค์กรที่เข้ารับการอบรม