ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English)

 

| แบบสอบถามความต้องการ |
IN-HOUSE TRAINING REQUIREMENT

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English)

หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก โดยเฉพาะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจข้ามชาติหรือธุรกิจส่งออก ซึ่งจำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าเป็นประจำ หรือลูกค้าเดินทางมาเยี่ยม หรือตรวจสอบสินค้า นอกจากนี้ในปัจจุบันรัฐบาลก็ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศมากขึ้น หากบุคลากรในหน่วยงานสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ก็ย่อมได้เปรียบในเรื่องของการเจรจาต่อรอง การสร้างสัมพันธภาพ การเสนอขายสินค้และบริการ ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นสากลมากขึ้นด้วย ดังนัน องค์กรจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ มีทักษะที่ตีในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สามารถไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. เพิ่มพูนศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียน
2. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษไปพัฒนาการสื่อสารของตนเองได้อย่างถูกต้อง และทราบถึงมารยาทในการโต้ตอบภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน

กำหนดการและหัวข้ออบรม

วันที่ 1

09.00 – 12.00 น.
1. English Grammar for Business Speaking ความแตกต่างระหว่างการพูดที่ถูกหลัก และไม่ถูกหลักไวยากรณ์เพื่อปรับใช้ในการสื่อสารที่ถูกต้อง
2. English on Telephone & PR Communication การสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์และการให้ข้อมูลโดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งภายใน-นอกองค์กร

12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.
3. Self-introduction and introducing staff การแนะนำตนเองและผู้ร่วมงานWelcome Speech : การกล่าวต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม, Introducing Organization : การพูดแนะนำหน่วยงาน, Closing Speech : การกล่าวขอบคุณผู้มาเยี่ยมชม, Speech in Different Occasions : การกล่าวในโอกาสต่าง ๆ
4. Case study / Workshop การพูด
5. สรุปและตอบข้อซักถาม

วันที่ 2

09.00 – 12.00 น.
1. English Grammar for Business Letter/Report/ Purposes การนำหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมาใช้ในการทำงาน การเขียนรายงาน และจดหมาย
2. Type of Business Letter Writing การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจแต่ละประเภท
3. Type of Business E-mail Response การเขียนโต้ตอบ E-mail ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจแต่ละประเภท
4. Case study / Workshop เรื่องไวยากรณ์

12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.
5. Type of Business Report Writing การเขียนรายงานภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจแบบเป็นทางการ
6. Type of Business Conference Writing การเขียนรายงานการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ
7. Case study / Workshop การเขียนจดหมายและรายงาน
8. สรุปและตอบข้อซักถาม

รูปแบบการฝึกอบรม   : บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม, ระดมสมอง, กรณีศึกษา, การฝึกปฏิบัติ

วิทยากร                  : ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  : ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ที่ต้องปฏิบัติงานกับชาวต่างชาติ

จำนวนผู้เข้าอบรม      : 50 – 60 ท่าน/รุ่น

*หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ 200%
2. หัวข้อการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามคำแนะนำของวิทยากร หรือความต้องการขององค์กรที่เข้ารับการอบรม