ภาษาอังกฤษธุรกิจในสำนักงาน (English in the Workplace)

 

| แบบสอบถามความต้องการ |
IN-HOUSE TRAINING REQUIREMENT

ภาษาอังกฤษธุรกิจในสำนักงาน (English in the Workplace)

หลักการและเหตุผล

นับวันภาษาอังกฤษยิ่งจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์กรมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากภาษาอังกฤษได้กลายเป็นภาษาโลกที่คนทั่วโลกส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็นภาษานานาชาติ (International Language) หรือภาษาสากล(Global Language) สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถเริ่มได้จากในหน่วยงานของตนเอง โดยเฉพาะหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติร่วมกับชาวต่างชาติ การฝึกให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในสำนักงานจะเป็นการช่วยให้บุคลากรกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาให้องค์กรอยู่ในระดับสากลและเป็นที่เชื่อถือของลูกค้าและบุคคลทั่วไป

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ
1. สามารถสนทนาทางโทรศัพท์ การรับ ฝากข้อความได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถต้อนรับ และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมหรือติดต่องานที่หน่วยงานได้เป็น
อย่างดี
3. สามารถนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ
4. สามารถร่วมประชุมและจดบันทึกการประชุมเป็นภาษาอังกฤษได้
5. สามารถตอบจดหมาย หรือ E-mail ได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐาน

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน

กำหนดการและหัวข้ออบรม

วันที่ 1

9.00 – 12.00 น.
1. Telephoning Skills ทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์ให้ประทับใจ
2.Workshop
3.Presentation Skill ทักษะการนำเสนอ

12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.
4. Meeting Skills ทักษะที่ใช้ในการประชุม
5.Workshop
6.สรุปและตอบข้อซักถาม

วันที่ 2

09.00 – 12.00 น.
1. Business Writing Skill การเขียนจดหมายธุรกิจ
2.Workshop

12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.
3. E-mail Writing Skill เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษอย่างเป็นมืออาชีพ
4.Workshop
5.สรุปและตอบข้อซักถาม

รูปแบบการฝึกอบรม    : บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม ระดมสมอง, กรณีศึกษา, การฝึกปฏิบัติ

วิทยากร                  : ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  : ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ที่ต้องปฏิบัติงานกับชาวต่างชาติ

จำนวนผู้เข้าอบรม      : 50 – 60 ท่าน/รุ่น

*หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ 200%
2.หัวข้อการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามคำแนะนำของวิทยากร หรือความต้องการขององค์กรที่เข้ารับการอบรม