การบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence)

 

| แบบสอบถามความต้องการ |
IN-HOUSE TRAINING REQUIREMENT

การบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการผลิตที่พัฒนาขึ้นทำให้สินค้าไม่มีความแตกต่างกันมากนัก จึงทำให้องค์ ต่าง ๆ ยิ่งลำบากมากขึ้นทุกทีในการสร้างความสำเร็จจากการตั้งราคา หรือ คุณภาพของสินค้าและบริการหลายครั้งที่ลูกค้าหันไปทำการค้ากับคู่แข่งเพราะการบริการที่ไม่ดี และลูกค้าต่างก็เรียกร้องการบริการที่ดีขึ้น ดังนั้นสิ่งที่จะมดใจลูกค้าไม่ให้ไปจากองค์กรได้ คือคุณภาพการบริการ การบริการอันเป็นเลิศ จากบุคลากรที่มีใจบริการ และก็คงถึงเวลาแล้วที่องค์กรควรหันมาให้ความสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากบริการที่เหนือชั้น โดยการพัฒนาบุคลากรด้านบริการให้มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการ มีบุคลิกภาพ และพฤติกรรมที่พร้อมจะบริการ ให้สอดคล้องกับคำที่ว่า ลูกค้าคือคนที่สำคัญที่สุด ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้บุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเป็นปัญหาในการบริการ และประสานงานกันในการทำงานเพื่อการบริการที่ดีและมีความพร้อมในการบริการอยู่เสมอ

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1.มีความเข้าใจธรรมชาติและความคาดหวังของผู้รับบริการ และตอบสนองต่อความต้องการนั้น ๆอย่างตรงจุด
2. สามารถออกแบบวิธีการบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
3.เกิดจิตสำนึก ทัศนคติที่ดีและมีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ให้บริการ
4.สามารถพัฒนาแนวความคิดในการบริการที่ดี และปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ให้เหมาะสมกับงานบริการ เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาความเป็นเลิศในคุณภาพงานบริการอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน

กำหนดการและหัวข้ออบรม

09.00- 12.00 น.
1. ยุคโลกาภิวัฒน์ ทุกคนในองค์กร คือผู้ให้บริการ

  1. การบริการเพื่อความเป็นเลิศ
    -แนวคิด และความสำคัญของการบริการ
    -ความเข้าใจเรื่องลูกค้าและความคาดหวังของลูกได้/วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าประเภทต่าง ๆ

3.ความคาดหวังของลูกค้าต่อการ ให้บริการแบบพื้นฐานและแบบเหนือความคาดหวัง
4.ขั้นตอนการให้บริการ : เริ่มตันให้ประทับใจ/เข้าใจความต้องการ/บริการถูกต้อง/รับองความพอใจ
5.ทักษะสำคัญในการบริการเหนือความคาดหวัง
– เทคนิคการใช้คำถาม / ทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ สอบถามและ ยืนยันความต้องการ /การค้นหาและเสนอทางเลือก

12.00- 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

1300-1630น.
6. กลยุทธในการเผชิญหน้าลูกค้า และการขจัดข้อโต้แยังกับถูกคำที่ไม่พึงพอใจ :Workshop
7.คุณลักษณะของผู้ให้บริกร ที่ดี ที่ลูกค้และเพื่อนร่วมงานต้องการ : ระดมสมอง
8.การสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ การให้บริการด้วยใจ สู่การให้บริการที่เหนือความคาดหวัง
9.กรณีศึกษา Case approach
10.สรุปและตอบข้อชักถาม

รูปแบการฝึกอบรม : บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม ระดมสมอง, กรณีศึกษ, การฝึกปฏิบัติ

วิทยากร              : ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ค้นการตลาดบริการและจิตวิทยาการบริการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการ

จำนวนผู้เข้าอบรม    : 50-60 ท่าน/รุ่น

*หมายเหตุ :

1 คำใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถไปลดหย่อนภาษีนิติบุลคลได้ 200%6
2 หัวข้อการอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามคำแนะนำของวิทยากร หรือความต้องการขององค์กรที่เข้ารับการอบรม