Slide
Slide

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบของศูนย์ EIA เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 -16.00 น. ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครสงขลา ให้เข้าพบนายภาสิทธิ์ จันทมุณี รองนายกเทศบาลนครสงขลา นายสมหมาย อธิมุตติกาล และนางสาวอภิชดา สุคนธปติภาค ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขแลสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 10.30 น. เข้าพบนายสมชาย อิสระโชติ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายสมชาย คงพรหม ผู้อำนวยการการช่าง เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

หลักสูตรฝึกอบรม

EVENTS ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ

EVENTS ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

EVENTS ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อง EIA

EVENTS โครงการ CBE

In - house Training

วิดีโอบรรยากาศการจัดอบรม

องค์กรที่เข้ารับบริการวิชาการกับสถาบัน