บริการ

บริการของศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ

– การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร (In-house Training)
– การจัดอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training)
– บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการพัฒนาองค์กร

บริการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

– ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการและผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ
– เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารในการประกอบธุรกิจ
– เป็นหน่วยเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
– สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจให้แก่นักศึกษาและผู้ประกอบการรุ่นใหม่
– บริการหลักสูตรอบรมด้านธุรกิจ

บริการของศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

– บริการวิชาการด้านงานสิ่งแวดล้อม
– บริการวิชาการด้านนวิจัยสิ่งแวดล้อมและสาขาที่เกี่ยวข้อง
– บริการวิชาการด้านวิจัยและประเมินความพึงพอใจ