เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา #สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำโดยท่านอาจารย์ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ดร.นุกูล ชิ่นฟัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์ อาจารย์สามารถ วราดิศัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาจารย์พิฑูรย์ทองฉิม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้